สปสช.เขต 6 ระยอง ชี้แจงแนวทางการตรวจสอบCoding/Billing/Quality/Medical record audit ปี 2562 และสรุปผลการตรวจสอบปี 2561”

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสร้อยเพ็ชร 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) เขต 6 ระยอง จัดประชุมชี้แจง “แนวทางการตรวจสอบCoding/Billing/Quality/Medical record audit ปี 2562  และสรุปผลการตรวจสอบปี 2561”  แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยบริการและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง   ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรีและตราด จำนวน 180 คน  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการตรวจสอบเวชระเบียน คุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยของหน่วยบริการ  โดยได้รับเกียรติจาก น.ส.อุดมลักษณ์  สำเภาพันธุ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช. เขต 6 ระยอง  เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม  ได้กล่าวว่า“ปี 2561 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบ การตรวจสอบคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยรายโรค  เทียบกับมาตรฐานการรักษาพยาบาล ที่กำหนด (Quality Audit และ Clinical Audit)โดยองค์กรวิชาชีพ และส่งมอบให้ สปสช.เขต ดำเนินการตรวจสอบได้เอง  ทั้งกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ นำผลตรวจสอบมาผลักดันให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของหน่วยบริการ ผ่านกลไกคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

และร่วมกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลมากขึ้นในการดูแลเกี่ยวกับคุณภาพบริการที่ประชาชนพึงได้รับ  ตลอดจนเพิ่มการสื่อสารเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ในกระบวนการตรวจสอบ ของ สปสช. ยึดหลักแนวทางที่เป็นมาตรฐานด้านการให้รหัสโรค มาตรฐานวิชาชีพ และยึดหลักการของหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence based) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2560 – 2564)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความมั่นใจในคุณภาพมาตรฐานและความเพียงพอของบริการและยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความมั่นใจในประสิทธิภาพการบริหารกองทุน เน้นการพัฒนาระบบ       การตรวจสอบคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยรายโรค(Medical Audit)  โดยต้องมีระบบข้อมูลและรายงาน เพื่อใช้ในการกำกับติดตามคุณภาพผลงานบริการอย่างต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์ เปรียบเทียบได้ถึงระดับหน่วยบริการ จังหวัดและเขต เพื่อนำไปใช้ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งในปี 2562  สปสช. เขต 6 ระยอง  กำหนดเป้าหมายในการตรวจสอบเวชระเบียน รวมทั้งสิ้น  28,220 ฉบับ แบ่งเป็นการตรวจสอบการสรุปโรค การให้รหัสโรค(Coding audit),  การตรวจสอบคุณภาพการรักษา(Quality audit), การตรวจสอบตามรายการอุปกรณ์และอวัยวะเทียม(Billing audit),   และการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการบันทึกเวชระเบียน (Medical Record Audit)  ดำเนินการทั้งในรูปแบบรวมศูนย์ และในระบบ eMA (Electronic Medical Audit) โดยคณะกรรมการตรวจสอบเวชระเบียน ระดับเขต”

 

การประชุมในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจากคุณรุ่งนภา  บุษยคันธพงศ์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ  สำนักบริการประชาชนและคุ้มครองสิทธิ สปสช.และคณะ  เป็นทีมวิทยากรให้ความรู้หลักการให้บริการ การให้เกียรติบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์ เพิ่มพูนทักษะสร้างความประทับใจในการบริการแก่ลูกค้า อาทิ การเสริฟน้ำ การยื่นเอกสารให้ผู้บริหาร การเชิญนั่ง  การมอบรางวัล รวมถึงการแต่งกาย กิริยามารยาท การวางตน การแต่งหน้า ทำผม การเดิน ยืน นั่งที่เหมาะสม    ในแต่ละโอกาสด้วย

** ข้อมูลภาพข่าว ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สปสช.เขต 6 ระยอง