สระแก้วฉลองรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ อย่างยิ่งใหญ่ ** สมศักดิ์ สารการ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

**จากการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๐๖ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙  ด้วยวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลทรงเห็นความสำคัญในการส่งเสริม การศึกษาของชาติกรอบกับน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา  พระองค์ทรงมีพระราชแด่  ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้น คือ ม.ล.ปิ่น มาลากุล

วันที่ 20 ตุลาคม 2561” นายจรัส เลห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เป็นประธานในขบวนแห่โล่รางวัลอันทรงเกียรติ และเจ้าหน้าที่ในสถานศึกษาเข้าร่วมในขบวนตั้งแต่หน้าโรงเรียนอนุบาลวัฒนานครมาถึงวิทยาลัยเทคนิคสระแก้วระยะทางเกือบ 4 กม.ตั้งต่อพระสาทิลักษณ์ โดยมี พ.ต.อ.พายัพ ทองชื่น อดีตวุฒิสมาชิกจังหวัดสระแก้ว นายแสงประทีป เทียนทอง นายกเทศมนตรีตำบลวัฒนานคร นายสนธิเดช เทียนทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลวัฒนานคร พร้อมด้วย คณะครู นักศึกษา เกือบ 4,000 คน เข้าร่วมแสดงความยินดีในครั้ง

นายจรัส เลห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว กล่าวว่า วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว มีนักเรียนจำนวนมาก ซึ่งมีความ ประพฤติดีและมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดีรวมทั้งมีโรงเรียน ซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักศึกษาได้รับการเรียนดีเป็นส่วนรวม   นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณภาพคุณสมบัติดังกล่าว สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน และ ทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้ด้วย” ทั้งนี้ได้ทรงกำชับว่าหากพิจารณาแล้วได้ผลประการใดทรงมีพระราชประสงค์จะทรงทราบด้วย กระทรวงศึกษาธิการได้รับสนองพระราชปรารภมาดำเนินการตั้งแต่ปี 2506 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นเวลา 55  ปี รางวัลพระราชทาน จึงเป็นรางวัลที่มีเกียรติยศสูงสุดเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับ ซึ่งการดำเนินงานจะต้องกระทำด้วยความรอบคอบทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประเมินและการคัดเลือก คณะกรรมการที่รับผิดชอบการดำเนินงาน และคณะกรรมการประเมินจะต้องดำเนินการตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดด้วยความรอบคอบ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ยึดหลักวิชาการ ใช้ความสามารถและดุลยพินิจในการพิจารณาตัดสินผลอย่างถูกต้องตามหลักการ ต้องมีใจเป็นกลาง ไม่โน้มเอียงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อให้ได้บุคคลหรือสถานศึกษาที่สมควรได้รับเกียรติอันสูงสุดคือการได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทเพื่อรับพระราชทานรางวัล

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น กระทรวงศึกษาธิการจึง ได้น้อมนำแนวทางพระราชปรารภดังกล่าวมาดำเนินการต่อ และถือเป็นภารกิจสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้อง ดำเนินการโดยออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา และถือปฏิบัติเป็นต้นมา

สำหรับวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปัจจุบันจัดการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตสายปฏิบัติการ  ตั้งอยู่เลขที่ 200 หมู่ 11 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  มีนักเรียน นักศึกษา จำนวน  3,236 คน ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ได้เสนอขอรับการประเมินในโครงการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 และได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ดังกล่าว  นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของชาววิทยาลัยเทคนิคสระแก้วทุกคน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   เสด็จฯ แทนพระองค์ เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา  ในการพระราชทานรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลประจำปีการศึกษา 2560 โดย นายจรัส เล่ห์สิงห์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นผู้แทนสถานศึกษา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานรางวัล   และได้อัญเชิญนำไปประดิษฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง และผู้นำชุมชน ร่วมแสดงความยินดี  ซึ่งบ่งบอกถึงความตระหนักในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน  การจัดการสภาพแวดล้อม บรรยากาศและกิจกรรมที่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน  ในโอกาสพิเศษนี้ ในระหว่างวันที่ 18 – 19 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคินคสระแก้ว

นายสนธิเดช เทียนทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลวัฒนานคร กล่าวแสดงความยินดีวิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว ที่ได้รับโล่เกียรติยศ รางวัลด้านการเรียนการสอนของสถานศึกษาขนาดใหญ่ อย่างมีประสิทธิ สมควรที่จะได้รางวัลอันทรงเกียรตินี้   พ.ต.อ.พายัพ ทองชื่น อดีตวุฒิสมาชิกจังหวัดสระแก้ว ขอแสดงความยินดีกับสถานศึกษาที่ได้รับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ในฐานะตนเป็นคนอำเภอวัฒนานครด้วยก็ขอให้สถานศึกษาแห่งนี้ให้รักษาความดีนี้ตลอดไป

** สมศักดิ์ สารการ รายงาน