นครนายก -ชลประทานปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ำ ** อำพล เทียนงาม นครนายก

แชร์ข่าวนี้

กรมชลประทานจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ การศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำนครนายกและเขื่อนขุนด่านปราการชล

ที่ห้องประชุมกนกวรรณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ การศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำนครนายกและเขื่อนขุนด่านปราการชล ทั้งนี้เพื่อนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล คณะกรรมการลุ่มน้ำบางปะกง องค์กรผู้ใช้น้ำ สมาชิกสภาเกษตรกร สมาชิกสภาพลเมือง องค์กรกลุ่มท่องเที่ยว สื่อมวลชนและผู้สนใจ ที่เข้าร่วมประชุมกันเป็นจำนวนมาก

จากผลจาการศึกษาเพื่อปรับปรุงระบบชลประทานและการบริหารจัดการน้ำในครั้งนี้ จะถูกนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาด้านวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ และมีแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระดับโครงการส่งน้ำ และภาพรวมของลุ่มน้ำที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การส่งน้ำมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  รวมถึงลดพื้นที่น้ำท่วมในเขตชลประทานและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ต่อไป

** อำพล เทียนงาม นครนายก