มุกดาหาร มหกรรมความสามารถศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561** ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงาน

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ดร.มารุต  อุปนิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในพิธี เปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม  วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนปีการศึกษา 2561 ณ ศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยมี นางมลัยรัก  ทองผา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร, นายชายสิทธิ์  สุวรรณโชติ นายอำเภอดอนตาล, นายอนันต์  ปริปุรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมี พร้อมด้วยข้าราชการ นักเรียนพ่อค้าและประชาชนชาวอำเภอดอนตาลเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก ในการจัดงานครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 68 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับชาติ

ดร.มารุต  อุปนิสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดี และขอชื่นชมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านทักษะวิชาการที่มีคุณภาพเรื่อยมาจนสามารถเข้าประกวดแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองทั้งในระดับภูมิภาค และระดับชาติ ซึ่งถือได้ว่า นักเรียนจังหวัดมุกดาหารมีความเป็นเลิศในด้านทักษะวิชาการ วิชาชีพ ด้านเทคโนโลยี รวมถึงศักยภาพในการแข่งขัน ภายใต้คำขวัญว่า “เชิดชู”ศาสตร์ศิลป์  ทั่วถิ่นศรัทธา  เด็กมุกดาหารก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ 4.0นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนานักเรียน ด้านทักษะการคิดที่ผู้เรียนต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการคิดการกระทำ เพื่อเชิดชูความเป็นคนดี คนเก่ง เกิดความศรัทธาพัฒนาความก้าวหน้าสู่ความเจริญความเปลี่ยนแปลงของสังคมซึ่งเป็นหลักการของการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ในการจัดประกวดแข่งขันครั้งนี้ คงจะได้ตัวแทนนักเรียนที่เข้าแข่งขันในระดับภูมิภาค จากการคัดเลือกที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตลอดจนให้ได้คนที่มีความรู้ความสามารถในการเข้าร่วมประกวดแข่งขัน

นายอนันต์  ปริปุรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหล่าหมี  กล่าวว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ประกาศให้มีการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โดยมีเจตนารมณ์เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ ๖ ที่มุ่งหวังให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศและรอบรู้ในวิชาที่ตนเองถนัดอันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงให้เป็นเวทีสำหรับนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาและเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สาธารณชน โดยการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561ให้มีการประกวด แข่งขันด้านวิชาการ ด้านทักษะวิชาชีพ จากระดับโรงเรียน ระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ภายใต้คำขวัญ ว่า “เชิดชู”ศาสตร์ศิลป์  ทั่วถิ่นศรัทธา  เด็กมุกดาหารก้าวหน้า พัฒนาสู่  ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งในระดับภูมิภาค จัดระหว่างวันที่ 6-8  ธันวาคม 2561 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ในการจัดงานครั้งนี้ได้มีการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยที่หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตร การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ครู นักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ  เพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันด้านวิชาการในสาระการเรียนรู้ให้ครอบคลุมหลักสูตรทั้ง8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาต่างประเทศสุขศึกษาพละศึกษา ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ งานอาชีพ คอมพิวเตอร์หุ่นยนต์ นักบินน้อย สพฐ.และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับภูมิภาค และระดับชาติต่อไป

** ไกรสมุทร  นามโพธิ์ไทร/รายงาน จากมุกดาหาร