สระบุรี  เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี   ( มีคลิป ) ** ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 10 ต.ค.61 นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม นายอำเภอเสาไห้ จ.สระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสวนดอก หมู่ที่ 7 ตำบลสวนดอกไม้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี มีหัวหน้าส่วนราชการนายกเทศบาลคนในชุมชน มาร่วมงาน พร้อม นางทับทิม วัดสง่า พัฒนาการอำเภอเสาไห้ การดำเนินงาน โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน”

ที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว โดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์มาเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอำเภอเสาไห้ เป็นอำเภอที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์/ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ/ การท่องเที่ยวโดยชุมชน ตลอดจนมีรูปแบบการท่องเที่ยวที่สอดคล้องต่อพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน บ้านสวนดอก หมู่ที่ 7ตำบลสวนดอกไม้ ที่เป็น 1 ใน 3 ของพื้นที่เป้าหมายของอำเภอเสาไห้ ในการเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

มีต้นทุนแหล่งท่องเที่ยวทั้งที่เป็นตลาดนัดที่อยู่คู่วัดอารามหลวงที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 และรัชกาลที่ 4 ได้สร้างอุโบสถ ในสมัยนั้นเมื่อ 229 ปีบริเวณนี้เป็นหมู่บ้านสิบต๊ะ  ตามชื่อของหัวหน้าหมู่บ้านไท- ยวน ในสมัยนั้นมีชาวไท-ยวน ได้ย้ายถิ่นฐานจนมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินมาเปลี่ยนเป็นตำบลสวนดอกไม้ในพื้นที่วัดมีด้านข้างติดแม่น้ำป่าสักที่เมื่อก่อนได้ใช้น้ำเหล่งนี้ถือว่าศักดิ์สิทธิ์ได้ก่อตั้งวัดขึ้นมาใดไม่ทราบได้จนมีการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อร.ศ.118 และแล้วเสร็จเมื่อประมาณพ.ศ.2404เมื่อพ.ศ.2443

ด้วยอุโบสถมีรูปแบบทรงไทยเฉลี่ยงมีช่อฟ้าใบระกาหางหงษ์ มีตราสัญญาลักษณ์แผ่นดินรัชกาลที่ 3 ประดับลวดลายดอกไม้และสิงห์จากนั้นได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น”วัดสมุหประดิษฐาราม”มาจนปัจจุบันโดยให้มีชื่อท่านสมุหะจาลึกไว้ให้ลูกหลานได้รู้จัก และอุโบสถหลังนี้ได้เป็นวัดอารามหลวงจนถึงปัจจุบันในการเปิดตลาดOTOP  นวัตวิถี จะเป็นแหล่งรวมอาหารและสินค้าของชุมชน มีโบราณสถานที่เก่าแก่ รวมถึงการมีวัฒนธรรมไท-ยวน ที่สืบทอดกันมายาวนาน อันเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมได้เป็นอย่างดี และยังเป็นแหล่งผลิตภัณฑ์เพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนเป็นการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์OTOPเชื่อมการท่องเที่ยวเมืองหลัก และเมืองรองในระดับชุมชนเป็นสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนที่ใช้ทุนชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ นำสินค้ามาจำหน่ายนอกชุมชนทำให้เกิดรายได้เฉพาะรายและกลุ่ม และยังเพิ่มรายได้ของคนในชุมชนอีกด้วย

** ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี