ประจวบคีรีขันธ์ -หลายหน่วยงานเร่งลดอุบัติเหตุทางถนน ยึด 5 เสาหลักองค์การสหประชาชาติเป็นแนวทางปฏิบัติ เน้นลดอัตราการเสียชีวิตน้อยกว่า 10 รายต่อประชากรหนึ่งแสนคน ( มีคลิป )** เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 9 ต.ค. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมแอทที บูติค หมู่ 1 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธี เปิดเวทีถนนปลอดภัย 4.0 ตามโครงการติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนครั้งที่ 4(MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY)

โดยมีนายธีรพันธ์ นันทกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พันเอก กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พันตำรวจเอก อรัญ โตยิ่ง ผู้กำกับการ สภ.คลองวาฬ นายสุพจน์ เสริมทรัพย์ หน.หมวดทางหลวงประจวบฯ หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยโรงพยาบาลประจวบ(ศูนย์สั่งการ 1669 )บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สำนักงาน ส.ส.ส. แขวงทางหลวงประจวบ สำนักงานทางหลวงชนบทประจวบ สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบ ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบ เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัย สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ

ซึ่งในปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีอัตราข้อมูลจำนวนผู้เสียชีวิต 117 ราย บาดเจ็บ 2900 ราย ดังนั้นการขับเคลื่อนนโยบายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจึงอาศัยปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการ ทั้งการบริหารงานแบบบูรณาการที่ต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม กลไกการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะการนำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น ที่ไปปฏิบัติให้เกิดความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลให้การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ

ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างต่อเนื่องโดยได้นำกรอบปฏิญญามอสโก และนโยบายรัฐบาลมาจัดทำแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ โดยมีเป้าหมายที่จะลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้ต่ำกว่า 10 คน ต่อประชากรหนึ่งแสนคน ภายในปี พ.ศ.2563 และดำเนินการตามแนวทาง 5 เสาหลักขององค์การสหประชาชาติ(WHO) ประกอบด้วย เสาหลักที่ 1 การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนน เสาหลักที่ 2 ถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย เสาหลักที่ 3 ยานพาหนะปลอดภัย เสาหลักที่ 4 ผู้ใช้รถ ใช้ถนนอย่างปลอดภัย และเสาหลักที่ 5 การตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ

** ภาพข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ(นักข่าวบ้านนอก)รายงาน