เทศบาลหัวหินผุดไอเดียสร้าง ‘Hua Hin Sky walk Tower’ รับนักท่องเที่ยว

สินเชื่อบุคคล อเนกประสงค์
แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.61ที่ผ่านมา “ นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่าทางเทศบาลเมืองหัวหินโดย นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินได้ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารเทศบาลและหน่วยงานเพื่อนำเสนอโครงการศึกษาออกแบบพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหินสู่ Smart city หรือเมืองอัจฉริยะ

เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการให้เทศบาลเมืองหัวหินเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่แนวคิดเมืองอัจฉริยะ (Smart city) ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการของรัฐที่มีเป้าประสงค์ในการยกระดับบริการประชาชนและการบริหารงานขององค์กรแห่งรัฐด้วยระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี

อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและเกิดนวัตกรรมรูปแบบที่ใช้ในการบริหารจัดการเมือง ทั้งด้านระบบการทำงานในสำนักงานลดการใช้กระดาษ การติดกล้อง CCTV ทั่วเมืองเพื่อความปลอดภัยประชาชนและแนวความคิดสร้าง “หอชมเมืองลอยฟ้า” หรือ ‘Hua Hin Sky walk Tower’  บนเขาหินเหล็กไฟจุดชมวิวแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคต

ซึ่งเบื้องต้นได้ให้ทางกองช่างออกแบบลักษณะมีหอคอยสูงเพื่อเห็นทิวทัศน์ทั่วเมืองหัวหินได้ 360 องศา พร้อมทางเดินโดยรอบเขาเป็นแบบกระจกใสเหมือนต่างประเทศ มีโลโก้ขนาดใหญ่คำว่า “Hua Hin” เป็นสัญลักษณ์ให้เห็นเด่นชัดแต่ไกล ซึ่งหลังจากศึกษาผ่านความเห็นชอบจากทุกฝ่ายแล้วก็จะของบประมาณไปทางส่วนกลางดำเนินการต่อไป

** ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน