เชิดหน้าชูตา ! ผอ.กลุ่มการเงิน ส.ป.ก.ประจวบ ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบดีเด่น ** เอกภพ วงศ์ประเสริฐ รายงาน

Spread the love

ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า นางนฤมล กันภัย  ผอ.กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบผู้ปฏิบัติงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติงานดีเด่น จาก พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ณ ห้องประชุมไชยยงค์ชูชาติ  ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ และข้าราชการ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ส.ป.ก.)

โดยผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบ ต้องมีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปี ซึ่งโครงการนี้จะเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และสงวนรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานให้อยู่คู่กับกองทุนการปฏิรูปที่ดิน และเพื่อเป็นแบบอย่างแก่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน

** ภาพข่าว:เอกภพ วงศ์ประเสริฐ (นักข่าวบ้านนอก) รายงาน