เทศบาลหัวหินเตรียมสร้างฝายชะลอน้ำฟื้นฟูป่า

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 20 ก.ย.61 นางไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พ.อ.อดิศร อุทิศธรรมศักดิ์ หน.ฝ่ายกิจการพลเรือน โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายธนะรัชต์ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ป่าที่อยู่ในเขตพื้นที่โรงเรียนนายสิบทหารบก เพื่อประกอบแนวทางการจัดสร้างฝายชะลอน้ำ

สืบเนื่องจากปัญหาผืนป่าที่มีความแห้งแล้ง ทรัพยากรป่าไม้ลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ป่าไม้และเกิดปัญหาน้ำท่วมตามมา ทางเทศบาลจึงได้หาแนวทางเตรียมการสร้างฝายชะลอน้ำ

เพื่อบูรณะพื้นที่ป่าไม้ในเขตพื้นที่หัวหินให้กลับมาชุมชื้นดังเดิม ซึ่งในเบื้องต้นได้กำหนดแนวทางการสร้างฝายชะลอน้ำขึ้นโดยต้องใช้กำลังคนลงแรงร่วมมือกันจัดสร้างจำนวนค่อนข้างมากจึงได้เตรียมประสานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีกำหนดการจัดกิจกรรมช่วงเดือนตุลาคม 2561

** ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน