ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ติวเข้มผู้แทนเกษตรกรระดับตำบลในพื้นที่ จ.ประจวบฯ ** เจริญ อาจประดิษฐ์-เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 ก.ย.2561 ที่ห้องโยธิน โรงแรมหาดทอง อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายสภาเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล ปี 2561 และกล่าวบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทสภาเกษตรกรกับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจและฐานะทางสังคมอย่างยั่งยืน” โดยมี นายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงาน และมี นายเดชา บรรลือเดช ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ด้านประมง นายอานนท์ โลดทนงค์ รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดคนที่ 1/ประธานคณะทำงานด้านข้าวและพืชไร่ นายสายชล ชนะภัย รองประธานสภาเกษตรกรจังหวัดคนที่ 2/ประธานคณะทำงานด้านพืชสวน นายประเสริฐ จันวิไชย หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด นายตติย อัครวานิชตระกูล ที่ปรึกษาสภาเกษตรกรจังหวัด นายสุชาติ ยกชู ประธานคณะทำงานด้านปศุสัตว์และประมง นายสมยศ ชนะแรง ประธานคณะทำงานด้านน้ำ ดิน หนี้สิน องค์กรเกษตรกรและเกษตรกรรมอื่น ผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 5 ด้านของสภาเกษตรกรจังหวัด สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดทั้ง 8 อำเภอ ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล พนักงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกร จ.ประจวบฯ เข้าร่วม

ด้านนายวิสูตร วิทยานันท์ ประธานสภาเกษตรกร จ.ประจวบฯ กล่าวว่า สภาเกษตรกรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรระดับตำบล แผนธุรกิจรายสินค้า และแผนพัฒนาเป็นเกษตรอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตรและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร รวมทั้งการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ปัญหาด้านการเกษตร ผ่านเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานระดับตำบลและระดับอำเภอ มาตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา โดยประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี เพื่อสร้างความเข้าใจและแนวทางร่วมกันในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อรับทราบบทบาทหน้าที่ทบทวนแนวทางการดำเนินงานของสภาเกษตรกรจังหวัด คณะทำงาน และสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล สร้างกลไกการดำเนินงานที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานให้ครอบคลุมการทำงานทั้งระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด  เพื่อประสานแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาทางการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความสามัคคีในหมู่คณะ แก่ผู้แทนเกษตรกรระดับตำบล  โดยเนื้อหาในการสัมมนาครั้งนี้ มีการนำเสนอผลการปฏิบัติงานของคณะทำงานประจำสภาเกษตรกรจังหวัด ที่ผ่านมา ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรและการระดมความคิดเห็นแนวทางการปฏิบัติของสภาเกษตรกรจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนผ่านเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

ด้านนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า ที่ผ่านมา เกษตรกรขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ในกระบวนการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร แทบทุกเรื่องได้รับการแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด จึงมีการก่อตั้ง สภาเกษตรกรแห่งชาติ ขึ้นมา ด้วยความหวังว่า สามารถแก้ไขปัญหาการขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของเกษตรกร จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าเครือข่ายผู้แทนเกษตรกรตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เนื่องจากหน่วยงานราชการไม่สามารถแก้ไขปัญหาของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายอย่างเช่นวันนี้ จะทำให้ผู้แทนเกษตรกรสามารถระดมองค์ความรู้จากประสบการณ์จริง สู่การแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างตรงประเด็น ซึ่งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสภาเกษตรกรแห่งชาติให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาโดยผ่านเครือข่ายผู้แทนเกษตรกรทุกระดับ

** เจริญ อาจประดิษฐ์-เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน