ปฏิรูปที่ดิน จ.ประจวบฯ นำผู้นำเกษตรกรร่วมสัมมนา “รวมพลคนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 18 ก.ย.61  นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยผู้นำเกษตรกรจำนวน 4 คนจาก ม.7 และ ม.11 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน เข้าร่วมงานสัมมนา “รวมพลคนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ อาคารสัมมนาราชพฤกษ์ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 16-19 กันยายน 2561

นางสาวพจนันท์ กล่าวว่าการจัดงานสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน รวมทั้งสร้างการรับรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และวางแผนการพัฒนาภาคเกษตรตามศาสตร์พระราชา ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ ผู้นำเกษตรกร และหน่วยงานต่างๆ อันจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตและจิตใจ สร้างความกินดี อยู่ดี ที่ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้อย่างยั่งยืนโดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจาก ส.ป.ก.จังหวัดอีก 72 จังหวัด รวมประมาณ 500 คน

ภายในงานมีพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.4-01)ให้แก่เกษตรกร 57 จังหวัด โดยมีนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผอ.สำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน นายสุริยน พัชรครุกานนท์ ผอ.สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน เป็นผู้มอบ ทั้งนี้มีเวทีเสวนา เรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ สู่การพัฒนาภาคเกษตรอย่างยั่งยืน” จากบุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และปราชญ์ชาวบ้าน โดยได้รับเกียรติจากนายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการ ส.ป.ก. เข้าร่วมรับฟังการเสวนาฯ นอกจากนี้ มีการจัดแสดงนิทรรศการและวิทยากรถ่ายทอดความรู้ประจําบูธ อาทิ ผลการดําเนินงานจัดที่ดิน โครงการจัดที่ดินทํากินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช). จำลองบรรยากาศ การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่ต้นแบบของแต่ละจังหวัด ผลการดําเนินงานด้านพัฒนาเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านโดยมีการสาธิต ฝึกปฏิบัติและจัดแสดงสินค้าจากเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน อาทิ สมุนไพรกับการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ จาก จ.สุราษฎร์ธานี วนเกษตรกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน จาก จ.สกลนคร เกษตรอินทรีย์กับการพัฒนาที่อย่างยืน(ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์) จาก จ.ยโสธร เกษตรยุคใหม่ของคนวัยฝัน (การปลูกผักเมืองหนาว) จาก จ.นครราชสีมา เป็นต้น.

** ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน