กฟผ. เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 4 เพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคอีสาน /** ข้อมูลภาพข่าว พันโท พิสิษฐ์ ชาญเจริญ

แชร์ข่าวนี้

** กฟผ. เปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 4 ที่ทันสมัยที่สุด รับไฟฟ้าจาก สปป.ลาว เพื่อเพิ่มความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและของประเทศ

วันที่ 5 กันยายน  2561 นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดและรับมอบสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 4 เลขที่ 200 หมู่ที่ 3ถนนมะลิวัลย์  ตำบลโสกม่วง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น จาก นายสุรพงษ์ รังษีสมบัติศิริ ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างระบบส่ง นายวรพจน์ อินทร์ทอง ผู้ช่วยผู้ว่าปฏิบัติการระบบส่ง และ นายจรรยง วงศ์จันทร์พงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยมีนายบุญส่ง จีราระรื่นศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นายวรวิทย์ รวีนิภาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, นายณรงค์ ไตรกิจวัฒนกุล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าน้ำพอง ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน ชุมชน ในพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมพิธีและเป็นสักขีพยานเป็นจำนวนมาก

นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า พลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน จังหวัดขอนแก่นก็เช่นเดี่ยวกันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกๆด้านสูง ถึงร้อยละ 4 การเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 4 ในวันนี้ จึงมีความสำคัญในด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อพัฒนาประเทศชาติอย่างยิ่ง เป็นสิ่งที่ชาวจังหวัดขอนแก่นมีความภาคภูมิใจ และดีใจ ขอให้ชาวขอนแก่นร่วมกันดูแลรักษาให้สถานีไฟฟ้าฟ้าแรงสูงขอนแก่น 4 ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป และขอขอบคุณ กฟผ.ที่มุ่งมั่นในการผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยควบคู่กับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมตลอดมาและตลอดไป

นายสุรพงษ์ รังษีสมบัติศิริ ผู้ช่วยผู้ว่าการก่อสร้างระบบส่ง  (ชพสก.)กล่าวว่าสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 4 มีเนื้อที่ประมาณ 194 ไร่ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดเลย หนองบัวลำภู และขอนแก่น เพื่อรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยรับไฟฟ้าจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนไชยะบุรีใน สปป.ลาว กำลังผลิต 2,285 เมกะวัตต์ (จำนวน 7 เครื่อง) เพื่อเข้าระบบส่งของ กฟผ. บริเวณจังหวัดเลย ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูง 500,000โวลต์ ท่าลี่ และส่งไฟฟ้าต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 4 ด้วยเสาวงจรคู่ระยะทาง 173 กิโลเมตร  โดยมีอุปกรณ์หลักคือ อาคารพร้อมอุปกรณ์ 500,000 โวลต์ GIS, อาคารพร้อมอุปกรณ์ 230,000โวลต์ GIS ,หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 500/230 kV.ขนาด 1,000 MVA จำนวน 1 ชุด , สายส่งไฟฟ้าแรงสูงระดับแรงดัน 500,000 โวลต์ และระบบควบคุมพร้อมป้องกันสถานีไฟฟ้าแรงสูง

ในการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงขอนแก่น 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเชื่อถือได้ให้กับระบบส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ใกล้เคียงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศไทย ใช้รองรับการขยายตัวของการใช้พลังงานฟ้าในภาคอุตสาหกรรม ส่วนไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้งานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะถูกส่ง เข้าระบบส่งไฟฟ้าผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ไปยังภาคกลาง ซึ่งทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคง เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ทั้งในด้านบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

** ข้อมูลภาพข่าว พันโท พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน