เยาวชน จ.สระแก้ว ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้คำขวัญ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” / ** สมศักดิ์ สารการ รายงาน

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 3 ก.ย.61  ที่บริเวณลานสยามมินทร์ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้จัดเดินรณรงค์การต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 “วาระต่อต้านการค้ามนุษย์” โดยมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ประธานในพิธีโดยมีนางจิรวรรณ์ เพ็ญพาส นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว นายอภิเชษฐ ปานจรัตน์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว นายสวนิต สุริยกุล ณ อยุธยา นายอำเภออรัญประเทศ พร้อมด้วยส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เครือข่ายเด็กและเยาวชนหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว จำนวน 400 คนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้วร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว และมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยโครงการอรัญประเทศ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาตนเอง คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีพื้นที่สร้างสรรค์ในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมเนื่องในงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2561 “วาระต่อต้านการค้ามนุษย์” มีการเดินรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ การประกาศเจตนารมณ์สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแก้ว การแสดงของเครือข่ายเด็กและเยาวชน การจัดนิทรรศการ การแสดงดนตรี ของเด็กและเยาวชน

ทั้งนี้ วันเยาวชนแห่งชาติ ได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468 และพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ ได้ขึ้นครองราชย์สมบัติขณะยังทรงพระเยาว์

การจัดงานวันเยาวชนของทุกปี เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนัก มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชาติ เป็นผู้มีค่านิยมที่ถูกต้อง ภูมิใจและหวงแหนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รู้จักการอดออมและประหยัดรวมทั้งการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยในปีนี้ คำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติ “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ”

** สมศักดิ์ สารการ รายงาน