เจ้าหน้าที่ สวท.เบตง อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนบ้านราโมง ในการเขียนข่าว บทความ สารคดี เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอำเภอเบตง ผ่าน Social Media 

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 29ส.ค.61 ที่โรงเรียนบ้านราโมง อ.เบตง จ.ยะลา นายประสิทธิ์ อ้วนเส้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านราโมง ได้ให้การต้อนรับ นายนพดล ตรีเทพ รอง ผอ.สวท.เบตง พร้อมเจ้าหน้าที่ สวท.เบตง มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน ในการเขียนข่าว บทความ สารคดี เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในอำเภอเบตง  ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆ ในกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ เบตงเมืองต้นแบบ การพึ่งพาต้นเองอย่างยั่งยืน ตามโครงการ สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้และเห็นความสำคัญการผลิตข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ตามนโยบายของรัฐ เผยแพร่ข่าวสารผ่านเครือข่าย Social Media ในการเข้าถึง ประชาชน   ในยุค Thailand 4.0

ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมาก  โดยภายในกิจกรรม มีการอบรมให้ความรู้การเขียนข่าว บทความสารคดี การท่องเที่ยวอำเภอเบตง จังหวัดยะลา  ผ่านสื่อ Social Media การ LIVE ผ่าน FACEBOOK รวมถึงการแบ่งกลุ่มในการฝึกปฏิบัติจริงในการเขียนข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์

นายนพดล ตรีเทพ รอง ผอ.สวท.เบตง  กล่าวว่า ในปัจจุบัน ผู้คนให้ความสำคัญกับการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์  ประชาชนทั่วทุกมุมของโลกรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อออนไลน์  การประชาสัมพันธ์ในยุคไทยแลนด์ 4.0 นับเป็นจุดเปลี่ยนของโลกการสื่อสารในปัจจุบัน การพัฒนาการของการสื่อสารการประชาสัมพันธ์ไปสู่รูปแบบใหม่  ที่เรียกกันว่าสื่อ Application และ สื่อ New Media เข้ามามีบทบาทการผสมผสานในยุค Digital เพื่อการเข้าถึงความ ต้องการของผู้รับ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงและวัดผลได้ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสร้างโอกาสทางการ รับรู้ให้กว้างขวางขึ้น การประชาสัมพันธ์จึงเป็นความจำเป็นที่ต้อง คอยขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์ในทุกยุคทุกสมัย

** ภาพข่าว  โยธิน  ประชามติรัฐ  อ.เบตง  จ.ยะลา