มทร.รัตนโกสินทร์ วังไกลกังวล จับมือสมาพันธ์ SME ไทยประจวบฯ พัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่ไทยแลนด์ 4.0

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 28 สิงหาคม 61 ที่โรงแรมราชมงคลชมคลื่น อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายรุจน์ประทีป ธรรมรพีภัทร์ นายอำเภอหัวหิน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล มีนางนภาพร นาคทิม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นายอภิสิทธิ์ นุชเนตร รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นายพงศ์ภูมิ ศรชมแก้ว หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล เป็นตัวแทนลงนามของมหาวิทยาลัย กับ สมาพันธ์ SME ไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดย นายตติย อัครวานิชตระกูล ประธานสมาพันธ์ฯ นายกิตติศักดิ์ โชติกิตติพัฒน์ ประธานฝ่ายส่งเสริมพัฒนา และ นายอัมพร จินตศิริกูล หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานอุตสาหกรรม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ร่วมลงนามท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติจำนวนมากเป็นสักขีพยาน

นายรุจน์ประทีป กล่าวว่าการส่งเสริม SME ในระยะ 2561-2565 รวมเวลา 5 ปี จะมุ่งเน้นให้ SME สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง ภายใต้บริบทการแข่งขันทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว SME ไทยจะต้องมีความรู้ มีทักษะในการประกอบธุรกิจ สามารถสร้างสินค้า บริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีมูลค่าสูง แข่งขันได้ทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก เพื่อให้ SME ไทยก้าวไทยขึ้นเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศอย่างแท้จริง

ด้านนางนภาพร กล่าวว่าการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้เพื่อร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของ จ.ประจวบฯในทุกมิติ ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่างๆร่วมกันระดมความคิด จัดกิจกรรมผนึกกำลังสร้างความร่วมมือเป็นการสานพลังประชารัฐ กับภาควิชาการ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของ จ.ประจวบฯและยกระดับเศรษฐกิจโดยรวมของชาติต่อไป

** ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน