กระบี่ วว. จับมือ สภาเกษตรกรแห่งชาติ จัด “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค”( มีคลิป ) / มโนธรรม ใจหาญ รายงาน

แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาค” จัดโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ สภาเกษตรกรแห่งชาติ ณ มัสยิดกลาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ หวังนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ยกระดับคุณภาพการผลิตสินค้าเกษตร ลดต้นทุนการผลิต นำไปสู่การจำหน่ายได้จริงเชิงพาณิชย์ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ชี้แจงว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง ควบคู่ไปกับการลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้และโอกาสอย่างทั่วถึง รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้นโยบาย “วิทย์สร้างคน วิทย์แก้จน วิทย์เสริมแกร่ง” ใช้องค์ความรู้ วทน. ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าไปช่วยในภาคการผลิต และภาคการเกษตรให้มากขึ้น เพื่อเปลี่ยนเกษตรกรในประเทศให้เป็นเกษตรกรยุคใหม่ โดยกระทรวงวิทย์ จึงได้จัดทำโครงการ Big rock ๑ ตำบล  ๑ นวัตกรรมเกษตร เพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้หลักการของวิทยาศาสตร์ ก่อให้เกิดเป็นนวัตกรรมทางการเกษตรที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่สามารถลดต้นทุนการผลิต สร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนแก่อาชีพเกษตรกรรม

“…การจัดงานมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพ ยกระดับภูมิภาคในวันนี้ ถือเป็นการยืนยันถึงความตั้งใจของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกษตรกรให้สามารถนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปใช้ในการพัฒนาด้านการเกษตร สามารถแข่งขันได้ในตลาดทั้งในและต่างประเทศ” ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ กล่าวเพิ่มเติม

ดร.จิตรา  ชัยวิมล  รองผู้ว่าการบริหาร วว. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า งานในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้โครงการ “๑ ตำบล ๑ นวัตกรรมเกษตร”  โดยมีผู้ร่วมงานกว่า 300 คน ประกอบด้วย เกษตรกรจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง  และเกษตรกรจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมประกอบด้วย การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมทางการเกษตร ทั้งหมด 8 ห้องเรียน ได้แก่ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง-ปุ๋ยสั่งตัด การพัฒนาการผลิตเครื่องแกงเพื่อการค้า การผลิตจุลินทรีย์อย่างง่ายทดแทนสารเคมีป้องกันโรคพืช การจัดการระบบผลิตเห็ดแบบครบวงจร วัสดุบรรจุภัณฑ์และข้อกำหนดฉลากเพื่อการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสินค้าและตลาด  การผลิตเห็ดเป็นยา การทำการเกษตรระบบเกษตรอินทรีย์และข้อกำหนดในการขอการรับรองเกษตรอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อความงาม วว.หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลุ่มเกษตรกรเห็นถึงความสำคัญของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และพัฒนาเข้าสู่การเป็นห่วงโซ่ที่สำคัญในระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป

** ข้อมูลข่าวภาพ มโนธรรม ใจหาญ รายงาน