โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย จัดโครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 24 ส.ค. 61 นายนพพร วุฒิกุล  นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้ายซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน มีนายมนตรี ชูภู่  รองนายกเทศมนตรี นายชิษณุพงศ์ สุวรรณ รองปลัดเทศบาล นายสมหมาย สุกใส ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางสาวกนกวรรณ ไข่แก้ว ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนจำนวนมากร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ร.4  “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น สนับสนุนให้นักเรียนและครูมีความรู้ความเข้าใจ มีเทคนิคกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้นได้ประสบการณ์ที่หลากหลายและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียน

เพื่อให้นักเรียนได้นำวิธีการคิด วิเคราะห์หาเหตุหาผลไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในส่วนของโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้ายได้จัดกิจกรรมหลายอย่าง อาทิ มังกรพ่นไฟ การเป่าแก้ว และจรวดน้ำ ฯลฯ ในแต่และฐานสร้างความรู้ ความสนใจและความสนุกสนานให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

**  ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน