กอ.รมน.ประจวบใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในหมู่บ้านชุมชน ( มีคลิป )

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 23 ส.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านของ พ.ต.ท.ธำรงค์ สิงห์แก้ว เลขที่ 111/2 หมู่ 6 บ้านทุ่งเคล็ด ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 พันเอก กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความรักความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง เสริมสร้างกลุ่มพลังมวลชน สร้างความสามัคคีปรองดองให้กับคนในชุมชนตำบลเกาะหลัก ด้วยการฝึกเรียนรู้การประกอบชีพ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และการอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของคนในหมู่บ้านชุมชน โดยมีนายกิตติกรณ์ เทพอยู่อำนวย หน.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.ฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จ.ประจวบฯ พ.อ.สุรชัย สังข์แก้ว จนท.ปฏิบัติการฝ่ายข่าว กอ.รมน.จ.ประจวบฯ พ.ท.ณัฎฐ์ ดีติริวัตร์ จนท.ปฏิบัติการฝ่ายรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พ.ต.สมโภชน์ กระแจะเจิม จนท.ฝ่ายข่าว กกล.รส.จังหวัดประจวบฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

พันเอก กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประธานกล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ มีความละเอียดอ่อนและสลับซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งในหลายปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้โดยหน่วยงานราชการหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้เพียงลำพัง จึงต้องใช้พลังของประชาชนร่วมมือกันในการสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมไทย ให้สามารถเผชิญปัญหาต่างๆที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้อย่างยั่งยืน จึงขอให้ทุกคนได้ตั้งใจเข้ารับการฝึกอบรมศึกษาเรียนรู้วิชาชีพ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนเป็นภูมิคุ้มกันของสังคมในระยะยาวต่อไป

** ภาพข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ (นักข่าวบ้านนอก)รายงาน