ขอนแก่น   รอง ผอ.รมน.เป็นประธานประชุมการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑   

Spread the love

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องแก่นภูมิ ๒ ชั้น ๔ ศาลากลาง จ.ขอนแก่น  พล.ต. กาจบดินทร์  ยิ่งดอน รอง ผอ.รมน.เป็นประธานในการประชุม การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑

ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการติดตามความก้าวหน้า ในการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งในเรื่องการรับเรื่องร้องเรียน/การร้องทุกข์ การแก้ไขปัญหาให้เป็นระบบ สามารถให้ความเป็นธรรมกับลูกหนี้และเจ้าหนี้ควบคู่กันไปอย่างเป็นระบบ ภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยมี ปลัด จ.ขอนแก่น หัวหน้าสำนักงานจังหวัด และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

** ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ 12  รายงาน