ประจวบคีรีขันธ์ กอ.รมน. เปิดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบข้อมูลและขยายเครือข่ายมวลชน

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ที่ ห้องประชุมเทศบาลบ้านหนองพลับ ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พ.อ.กรกานต์  นาเวชวนิชกุล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบข้อมูลและขยายเครือข่ายมวลชนประจำปี งบประมาณ2561

มีนายเกรียงไกร ทวีกาญจน์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองพลับ. พ.อ.สมพงษ์ อารีพงษ์ หัวหน้าฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จังหวัดป.ข. พ.อ.จำรัส เข็มกลัด หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน.จังหวัดป.ข. พ.อ.สุรชัย สังข์แก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวปฎิบัติการ กอ.รมน.จังหวัดป.ข. พ.ต.สมโภชน์กระแจะเจิม เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวส่วนประสานงาน กกล.รส.จังหวัด ป.ข.โดยมีนางสาว พจนันท์. กองมาก ปฎิรูปที่ดินจังหวัดป.ข.เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องแนวทางการเชื่อมโยงภารกิจงานการปฎิรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาชุมชน   มีผู้เข้ารับการอบรม 100คน

สำหรับกิจกรรมในการอบรมมีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อเป็นการขยายผลจากการนำมวลชนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาเข้ารับการอบรม โครงการจัดตั้งมวลชน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ ความรักชาติ ด้วยประวัติศาสตร์ชาติไทย การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติที่มีมาอยางยาวนาน เพื่อให้ประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี การปฏิบัติตนเป็นคนดีคุณแผ่นดินมีความสมัครสมานสามัคคี เพื่อพัฒนาประเทศชาติ

พ.อ.กรกานต์  นาเวชวนิชกุล รอง ผอ.รมน.จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ในการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบและขยายเครือข่ายมวลชน ในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากโครงการจัดตั้งมวลชนเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาและเป็นการพัฒนาผู้นาชุมชนและศักยภาพในการพัฒนาชุมชนของตนได้เป็นอย่างดี จึงฝากให้มีความตั้งใจรับความรู้และประสบการณ์ในครั้งนี้ให้ได้อย่างเต็มที แล้วนำไปขยายผลในชุมชนที่ผู้เข้ารับการอบรมของทุกคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

** พันธ์พงษ์ โพธิ์จินดา รายงาน