พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ภายในโรงเรียนอนุบาลกระบี่ “ดอกบัวเกมส์”ประจำปีการศึกษา 2561 ( มีคลิป )

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลกระบี่(ถนนท่าเรือ) นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ เป็นประธาน นางนันทนัช ศิริแก้ว  รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาลกระบี่  ” ดอกบัวเกมส์ ” ประจำปี 2561 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ประมาณ 3,000 คน

โดยโรงเรียนอนุบาลกระบี่ได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา – กรีฑา โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎา คม และวันนี้เป็นวันสุดท้าย โดยแบ่งนักกีฬาและกองเชียร์ออกเป็น 4 ทีม มีนักกีฑาที่แข่งขันทั้งหมด 56 รายการมี ผู้เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ 3,000 คน

การจัดกิจกรรมแข่งขันในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคีในหมู่คณะ  เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย การเล่นเกมส์ การเล่นกีฬาอย่างต่อเนื่อง รู้จักกฎ กติกา การมีระเบียบวินัย การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา มีพัฒนาการสูงขึ้น

นอกจากนี้ นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนอนุบาล “ดอกบัวเกมส์ ” ประจำปี 2561 เป็นการจัดแข่งขันกีฬา เพื่อ เป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับนักเรียนได้ปฏิบัติจริง ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา กล่าวคือ นักเรียนจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ อารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย รู้จักใช้สติปัญญาในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล และนอกจากนี้ยังทำให้นักเรียนเข้าถึง เข้าใจกฎ กติกา มารยาท ในการแข่งขันกีฬา การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้ห่างไกลจากยาเสพติด….

** ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน