สสวท.ชงขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “วิทย์-คณิต-เทคโน” ครบ 878 อำเภอทั่วประเทศ

แชร์ข่าวนี้

วันที่ 4 ส.ค.61 นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรม“สนุกวิทย์ คิดสร้างสรรค์” ที่ห้องนวลจันทร์ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบฯเพื่อพัฒนาความรู้ให้โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐานสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. โดยมีนายธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการ สสวท. นำผู้บริหาร ครู นักเรียนจากสถานศึกษาในพื้นที่จำนวนมากร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์จุดประกายสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

นายธัชชัย  กล่าวว่าโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.มีแนวทางลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของทุกสังกัด โดยบริหารและกรรมการสถานศึกษาสมัครใจเข้าร่วมโครงการเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการสอน มุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาทั้ง 3 ด้านให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ สสวท.โดยนำเครื่องมือและประสบการณ์โครงการที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาได้ผลเป็นอย่างดีมาใช้กับโรงเรียนคุณภาพ เช่นหลักสูตร หนังสือเรียน คู่มือครู สื่อการเรียนรู้ ชุดการสอน มุ่งเน้นให้โรงเรียนคุณภาพปฏิบัติการทดลองทั้งในห้องปฏิบัติการและนอกห้องปฏิบัติการ นอกจากนี้ได้ฝึกอบรมพัฒนาครูด้วยหลักสูตรการอบรมที่บูรณาการกับชีวิตและอาชีพทั้งระบบการอบรมโดยตรงและระบบการอบรมครูด้วยระบบออนไลน์รวมทั้งการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษาครอบคลุมทุกสังกัดทุกเขตพื้นที่การศึกษา

“ สสวท.ตั้งเป้าหมายขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพให้ครอบคลุมทั้ง 878 อำเภอทุกจังหวัดในอัตราส่วน 1 ต่อ 5 คือระดับมัธยม 1,000 โรงเรียน ระดับประถมศึกษา 5,000 โรงเรียนภายในระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 – 2564 และประเมินเพื่อพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากระดับก้าวหน้าเข้าสู่ระดับมาตรฐานสากล สำหรับ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอรอบที่ 1 จำนวน 8 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนบางสะพาน โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนบ้านไชยราช โรงเรียนบ้านช้างเผือก โรงเรียนบ้านทุ่งกะโตน โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมและโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย” นายธัชชัย กล่าว

** ทีมข่าว นาจานิวส์ หัวหิน รายงาน