ผู้ว่าฯ ปทุมธานี เปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการโครงการแก่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”

Spread the love

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่  โรงแรมปทุมเพลส อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการบริหารจัดการโครงการแก่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน” (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) โดยมี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช ปลัดจังหวัดปทุมธานี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคลา นายอำเภอเมืองปทุมธานี เข้าร่วม

ด้วยรัฐบาลได้เสนอหลักการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืน ตาม “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” ใน 10 เรื่อง(หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) เป็นโครงการที่อยู่ในกรอบที่ 3 ชุมชนอยู่ดีมีสุข มุ่งหวังให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของ หมู่บ้าน/ชุมชน

เพื่อเสนอเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างแท้จริงโดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือชุมชนเป็นกลไกในการบริหารจัดการโครงการ เพื่อการบริการจัดการโครงการถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย โปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด

** ศรีสุภา ชุมสาย…รายงาน