ขอนแก่น รอง ผอ.รมน.เปิดโครงการสร้างความรัก ความปรองดองในสังคม  ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง ประจำปี ๒๕๖๑

Spread the love

เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น พลตรี กาจบดินทร์ ยิ่งดอน ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติภารกิจ รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ ๑๒ (ขอนแก่น)/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการสร้างความรัก ความปรองดองในสังคม ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความขัดแย้ง รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ วิทยากร ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มพลังมวลชนจากกลุ่มต่างๆ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ จำนวน ๑๐๐ คน

สำหรับโครงการดังกล่าว กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ กศน.จ.ขอนแก่น ดำเนินการฝึกอบรม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เยาวชน ประชาชน และทุกภาคส่วนเกิดความรัก ความสามัคคี มีความสามัคคีปรองดอง สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสันติ มีจิตอาสาที่ดีต่อสังคมในการสร้างสรรค์สังคมให้สงบสุข สามารถเป็นสื่อกลางเพื่อขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วน และประชาชนยอมรับและปฏิบัติตามสัญญาประชาคมตามกรอบความเห็นร่วม

สร้างความปรองดองในสังคม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางดำเนินชีวิต ตลอดจน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ในการเผชิญปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้อย่างยั่งยืน

** ข้อมูลภาพข่าว / ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่ 12