มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มอบแว่นตา ให้กับผู้สูงอายุ ตามโครงการ แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์ ( มีคลิป )    

Spread the love

 

วันที่   13 มิถุนายน 6 1 นายวุฒิชัยเสาวโกมุท  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานเปิดโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ”  ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

ซึ่งมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทยร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา บริษัท แว่นท็อปเจริญจำกัด  จัดขึ้น เพื่อให้การช่วยเหลือตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้กับผู้สูงวัย  ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป  ที่ยากไร้ด้อยโอกาส  และต้องดูแลเด็กด้อยโอกาส อยู่ในถิ่นทุรกันดาร ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการเป็นเวลา 5 ปีตั้งแต่ปี 2557-2562  ซึ่ง  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชานุญาติให้ ดำเนินการพร้อมพระราชทานชื่อโครงการว่า  โครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์”  และเพื่อให้การดำเนินโครงการ บรรลุ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

จึงได้ให้ กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด คัดกรองผู้สูงวัยที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป และมีปัญหาทางด้านสายตาเข้าร่วมโครงการ  โดยโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตน์ จะออกให้บริการตรวจวัดสายตาให้แก่ผู้สูงวัย  ซึ่งในครั้งนี้ โครงการ จัดขึ้นในพื้นที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ตั้งเป้าหมายผู้สูงวัยเข้ารับการตรวจสายตาจำนวน 400 คน และหากพบว่าผู้สูงวัย เป็นต้อกระจก โครงการฯ จะมีทุนจะมีกองทุนเพื่อให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่ผู้ป่วย และญาติในการเดินทางมารับการผ่าตัดลอกต้อฝังเลนส์ ที่ศูนย์รักษาตา ท็อปเจริญจักษุกรุงเทพมหานคร

** ปัณณวิชญ์ อยู่ดี รายงาน