ปทุมธานี รองผู้ว่าฯ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สื่อมวลชนสัมพันธ์” Press Relations Programตามโครงการสื่อสร้างสรรค์ “ปทุมธานีมีสไตล์”

แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 12 มิถุนายน 2561  ที่ โรงแรมปทุมธานีเพลส  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  “ นายผล ดำธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สื่อมวลชนสัมพันธ์” Press Relations Programตามโครงการสื่อสร้างสรรค์ “ปทุมธานีมีสไตล์”  โดยมี นางสาวฐิต์ณัฐ   สมบัติศิริ  วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และเครือข่ายสื่อมวลชนเข้าร่วมอบรม

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการ สื่อสร้างสรรค์ “ปทุมธานีมีสไตล์”  ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวและการตลาดเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่

โดยเน้นการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ปทุมธานี  เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ในรูปแบบต่างๆ ผ่านแนวคิด มุมมองของเยาวชนและประชาชนในจังหวัดปทุมธานี เปิดพื้นที่การท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี  ทั้งประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิทัศน์วัฒนธรรม ศาสนสถาน แหล่งเรียนรู้ แหล่งนันทนาการ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รับรู้ และสร้างความสนใจการเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

โดยมีกิจกรรมในโครงการจัดอบรมการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิตอล และการสร้างสรรค์สื่อตลอดจนใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ ให้แก่เด็กและเยาวชนในจังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งผลิตสื่อสร้างสรรค์ประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานี  “ปทุมธานี 24ชั่วโมง”  และสื่อศิลปะการแสดงอัตลักษ์ของจังหวัดปทุมธานี

** ศรีสุภา ชุมสาย ณ อยุธยา…รายงาน

** คณาโชค ตามจิตรเจริญ กองบรรณาธิการข่าวเรียบเรียง