DSI  จับมือจังหวัดสิงห์บุรี  นำร่องเขตปลอดแชร์ลูกโซ่ 100 เปอร์เซ็นต์ในภาคกลาง

แชร์ข่าวนี้

เมื่อที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมขุนสรรค์พันเรือง  ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ” นายสุทธา สายวาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี  พร้อมด้วย ” พันตำรวจเอก ไพสิฐ   วงศ์เมือง  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ  กับจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนหรือแชร์ลูกโซ่ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติ  โดยจังหวัดสิงห์บุรี จะเป็นจังหวัดนำร่องเขตปลอดแชร์ลูกโซ่ 100 % ในภาคกลาง

พันตำรวจเอก ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนากลไก เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการกระทำความผิดที่มีลักษณะอาชญากรรมพิเศษแชร์ลูกโซ่ ซึ่งแพร่ระบาดเป็นจำนวนมาก โดยจะบูรณาการการทำงานอย่างเป็นระบบทั้งในระดับนโยบาย  และระดับปฏิบัติการ ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ โดยใช้กลไกคณะกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ และอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาค ในระดับจังหวัด  เพื่อเฝ้าระวัง สอดส่องดูแลไม่ให้เกิดการจัดเวทีหลอกลวงฉ้อโกงประชาชน และให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและผลตอบแทนที่ควรได้รับในการลงทุนปกติแก่ประชาชน โดยมีภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามาเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง

แชร์ลูกโซ่เป็นการฉ้อโกงประชาชนที่หลอกลวงให้เหยื่อสมัครเป็นสมาชิกร่วมลงทุนในธุรกิจที่ไม่เน้นการจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ แต่จะอ้างว่ามีผลตอบแทนสูง โดยใช้วิธีนำเงินของผู้สมัครรายหลังไปจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ที่สมัครรายแรก ๆ และจะหยุดการจ่ายค่าตอบแทนในเวลาต่อมา แล้วปิดกิจการ พร้อมนำเงินที่ได้จากสมาชิกหนีไปทำให้เกิดความเสียหายลุกลามในเวลาอันรวดเร็ว

ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และหากเป็นเรื่องที่มีความเสียหายในวงกว้าง หรือกระทำผิดซับซ้อนก็จะเป็นคดีพิเศษ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยระหว่างปี พ.ศ. 2547 – 2560 มีคดีพิเศษเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่  ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสอบสวนคดีพิเศษกว่า 150 คดี มูลค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาท

ปัจจุบันกรมสอบสวนคดีพิเศษได้พัฒนาแอพพลิเคชัน “แชร์ลูกโซ่” เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ และประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นของธุรกิจที่ตนเองจะไปลงทุนว่ามีความเสี่ยงจะเป็นแชร์ลูกโซ่หรือไม่ โดยการดาวน์โหลดแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือของตนเอง นอกจากนี้ ผู้เสียหายทั่วประเทศสามารถร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่าน 9 ช่องทางการสื่อสาร คือ (1) การติดต่อด้วยตนเองที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ  (2) การติดต่อผ่านเว็บไซต์ www.dsi.go.th  (3) การยื่นหนังสือที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (4) ติดต่อผ่านสายด่วนหรือ Call Center 1202 (โทร.ฟรีทั่วประเทศ)  (5) การติดต่อผ่าน Messenger Facebook ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (6) การติดต่อผ่านแอพพลิเคชัน DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษ   (7) การติดต่อผ่านตู้สีขาว รับเรื่องราวร้องทุกข์ (8) การติดต่อทางไปรษณีย์ และ  (9) การติดต่อผ่าน ศูนย์  ปฏิบัติการคดีพิเศษเขตพื้นที่ 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

ซึ่งรับผิดชอบในการป้องกัน ปราบปราม สืบสวน สอบสวน คดีพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในพื้นที่ภาคกลาง 9 จังหวัด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง  จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถนนอู่ทอง ตำบลประตูชัย  อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทร. 081 649 9205.

**  ภาพ / ข่าว กรรณิการ์  บุญหลง