สระแก้ว เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ เพื่อความมั่นคงในชีวิต

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันนี้ (7 มิ.ย.61) ที่ห้องประชุม อำเภอตาพระยา จ.สระแก้ว นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการฝึกอบรม การประกอบอาชีพ โดยมีนางนฤมล พนาสนธิ์ ผู้อำนวยการสำสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้วพร้อมด้วยนายอารยันต์ ท่าใหญ่ นายอำเภอตาพระยา  นำหัวหน้าส่วนราชการ จัดหางานจังหวัด คลังจังหวัด ป้องกันจังหวัด ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมในครั้งนี้

นางนฤมล พนาสนธิ์ ผู้อำนวยการสำสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สำหรับการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต เพื่อเสริมทักษะ ให้มีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้ สร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยเป็นการฝึกอาชีพหลักสูตรเร่งด่วน เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ สร้างรายได้ ให้ก้าวพ้นขีดความยากจน ไปได้ ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นเสริมสร้างการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยใช้กลไกประชารัฐ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชาชนในระดับพื้นที่ หลักสูตรที่ทำการฝึกอบรมประกอบไปด้วย หลักสูตรฝึกอาชีพเร่งด่วน ช่างเอนกประสงค์ ช่างชุมชน และหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม เพื่อการมีงานทำ หรือการประกอบอาชีพอิสระ การประกอบอาหารไทย การทำขนมไทย การแปรรูปจากผลิตภัณฑ์จากผ้า โดยจังหวัดสระแก้วมีประชาชนที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้ที่ลงสวัสดิการที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐและประสงค์จะฝึกอาชีพกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 3,694 คน ของ อำเภอตาพระยา มี จำนวน 1,405 คน

นายพรพจน์ เพ็ญพาส ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สำหรับการจัดฝึกอาชีพหลักสูตรอาชีพเสริม การทำขนมไทย ให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ฝึกอาชีพระหว่างวันที่ 7-9 มิ.ย.61 สอนทำขนมไทยรวม 12 อย่าง เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวต่อไป

** สมศักดิ์ สารการ / รายงาน