พะเยา…ปภ. เพิ่มความรู้ นักเรียน ประถม-มัธยม ลดความเสี่ยงภัยพิบัติ

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

วันที่ 7 มิย.61 นายภัทรศักดิ์ วิระคำ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สนง. ปภ. จังหวัดพะเยา นาย.ดำรงค์ วงศ์ใหญ่ ผอ.รร.ชุมชนหนองเลา นายประเสริฐ เซี๊ยะหลิม ประธาน มูลนิธิพิทักษ์ชีพภูซาง ร่วมเปิดโครงการสร้างความมั่นคงพื้นที่ตอนใน กิจกรรมหลักพลังเยาวชนลดความเสี่ยงภัยพิบัติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับเยาวชน นักเรียน ประถม-มัธยม ในสถานศึกษา ในเขตอำเภอภูซาง จำนวน 4 โรงเรียน รวม 150 คนที่ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองเลา อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ทั้งนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจัดขึ้น เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในสถานศึกษาให้มีขีดความสามารถในการเผชิญเหตุสาธารณภัยต่างๆไว้ล่วงหน้าก่อนเกิดภัยเพื่อลดความรุนแรงและลดความสูญเสียจากความเสี่ยงภัยพิบัติรวมถึงสร้างระบบการเตรียมความพร้อมและแนวทางในการรับมือกับภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษา เพื่อให้เยาวชน นำไปปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของตนเองและถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆ และคนในครอบครัว ชุมชน ให้มีความปลอดภัยในชีวิตประจำวันที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว มากยิ่งขึ้น

จากการอบรมครั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ของรพ.เชียงคำ,ชุดกู้ภัยมูลนิธิพิทักษ์ชีพภูซาง เจ้าหน้าที ปภ. เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภูซาง ตลอดจนบุคลากรของโรงเรียน ร่วมสาธิต การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและให้ความรู้ด้านกฏหมาย การขับขี่รถจักรยานยนต์ และอื่นๆเพื่อให้นักเรียนนำไปปฏิบัติ และช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป
** ปัณณวิชญ์ อยู่ดี รายงาน