สระบุรี “รักพ่อ คิดถึงพ่อ สานต่องานพ่อสร้าง” ในวันดื่มนมโลก ( มีคลิป )

Cigna Roadside Assistance
แชร์ข่าวนี้

ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม “รักพ่อ คิดถึงพ่อ สานต่องานพ่อสร้าง” ในวันดื่มนมโลก

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑  ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมี ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำเกษตรกร นักเรียน และประชาชน ให้การต้อนรับ

 

 

 

สืบเนื่องจาก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ กำหนดให้ วันที่ ๑ มิถุนายน ของทุกปี  เป็นวันดื่มนมโลก (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศต่างๆ และองค์กรที่มีบทบาทความในการสนับสนุนการบริโภคนม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้เห็นความสำคัญของการบริโภคนม ด้วยการสร้างความรู้และคุณประโยชน์ของนมแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวไว้ในรายการศาสตร์พระราชา ตอนหนึ่งว่า เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันแนะนำให้ทุกคนดื่มนมมากขึ้น เพราะพบสถิติที่น่าตกใจ “คนไทยดื่มน้ำอัดลมเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน มากกว่า ๔๑ ลิตร/คน/ปี ดื่มแอลกอฮอล์เป็นอันดับห้าของโลก มากกว่า ๕๒ ลิตร/คน/ปี แต่กลับดื่มนม อยู่ในอันดับที่ ๖๘ ของโลก เพียง ๑๘ ลิตร/คน/ปี หรือสัปดาห์ละ ๒ แก้วเท่านั้น น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ๑๑๓ ลิตร/คน/ปี ดังนั้นรัฐบาลจึงตั้งเป้าที่จะเพิ่มการ        ดื่มนมของคนไทย จาก ๑๘ ลิตร เป็น ๒๕ ลิตร/คน/ปี ให้ได้ภายในปี ๒๕๖๙ นอกจากนี้ยังให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง คือ เกษตร สาธารณสุข และพาณิชย์ ได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เสริมสร้างสุขภาพคนไทยให้แข็งแรง และผลักดันการส่งออกนมไทยสู่ตลาดเอเชียอย่างกว้างขวาง”

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นองค์กรที่กำเนิดขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยทรงเป็นผู้กำเนิดอาชีพการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี สถานที่แห่งนี้ จึงถือเป็นแผ่นดินประวัติศาสตร์ที่ได้รับน้ำพระราชหฤทัย ก่อเกิดน้ำนมหยดแรกของแผ่นดินสู่พสกนิกรทั่วประเทศ ทำให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ประเทศชาติมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตราบจนทุกวันนี้

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. เปิดเผยว่า อ.ส.ค. ได้จัดกิจกรรม “รักพ่อ คิดถึงพ่อ สานต่องานพ่อสร้าง” เนื่องในวันดื่มนมโลก เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร และส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชน นักเรียน ได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์ในการบริโภคนมมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด “นมยิ่ดื่มยิ่งดี” โดยจัดกิจกรรมเป็น ๓ กิจกรรม ดังนี้

๑. กิจกรรม ธ สถิตย์ในใจตราบนิรันดร์ โดยร่วมกับจังหวัดสระบุรี ทำกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ให้ประชาชนทุกสาขาอาชีพพร้อมใจดื่มนมพร้อมกันในวันดื่มนมโลก เวลา ๐๘.๐๐ น.

๒. กิจกรรม น้ำพระราชหฤทัยจากฟาร์มพ่อสู่ปวงประชา มอบผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค ให้กับหน่วยงานราชการ สถานศึกษา สถานพยาบาล ในอำเภอมวกเหล็ก และส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี

๓. ร่วมกับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จัดคาราวานรณรงค์ดื่มนมไปยังชุมชนภายในตัวอำเภอมวกเหล็กเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริโภคนม พร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของนมมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมดังกล่าวนี้ นอกจากจะสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นให้คนไทยเห็นคุณค่าประโยชน์ของนมและหันมาบริโภคนมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ชาวไทยทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพพลานามัยที่สมบุรณ์แข็งแรง เป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศ

** ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี รายงาน