สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 ( มีคลิป )

Spread the love

วันนี้ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่  จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป รุ่นที่ 1 โดยมีนายสมชาย หาญภักดีปฏิมา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ เป็นประธานพิธีเปิด

เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และยังเป็นการช่วยเผยแพร่สถานที่ท่องเที่ยว และชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุวิชา ปัญญาไข กรรมการวิทยาเขต รักษาราชการแทนอธิการบดี สถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตกระบี่ กล่าวรายงาน

การฝึกอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตมัคคุเทศก์ที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับการฝึกอบรมครบถ้วนตามหลักสูตร สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ได้รับใบอนุญาตและสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ โดยสามารถนำเที่ยวได้ทั่วประเทศ ซึ่งแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไปในสถานที่ และ อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไปนอกสถานที่ 5 เส้นทาง มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 80 คน แบ่งการฝึกอบรมเป็นภาษาจีนจำนวน 6 คน และภาษาอังกฤษจำนวน 74 คน

มัคคุเทศก์เป็นอาชีพที่มีบทบาทความสำคัญ  ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ปัจจุบันธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศยังประสบกับปัญหาคือขาดแคลนมัคคุเทศก์อาชีพ ที่มีความรู้ความเข้าใจ สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศ สามารถให้บริการอย่างมีคุณภาพสร้างความพึงพอใจและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว มาเป็นกลไกสำคัญที่จะพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างถูกต้องในระยะยาวต่อไป

** ข้อมูลภาพข่าว / ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน