สระบุรี “GULF” เปิดบ้านต้อนรับ คณะผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าอุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ โรงไฟฟ้าหนองแซง จังหวัดสระบุรี

Spread the love

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำคณะผู้ถือหุ้น จำนวน 110 คน เยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัทฯ ณ โรงไฟฟ้าอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงไฟฟ้าหนองแซง จ.สระบุรี ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่มีกำลังการผลิตประมาณ 1,600 เมกะวัตต์

โดยมี นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการบริหารองค์กร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสได้รับทราบข้อมูลการดำเนินกิจการของบริษัทมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินกิจการอย่างโปร่งใส มีธรรมาภิบาล

พร้อมทั้งพาคณะผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายสรุปใน โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และแปลงนาสาธิตเกษตรอินทรีย์ โรงไฟฟ้าหนองแซง ของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ณ ตำบลหนองกบ  อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี เพื่อทราบถึงภาพรวมของโครงการฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของกลุ่มบริษัทกัลฟ์ ผ่านการเผยแพร่และฝึกอบรมตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชนในพื้นที่  ตลอดจนชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง นอกจากนี้ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในโครงการร่วมกัน

โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ นอกจากจะมีบทบาทสำคัญตามนโยบายรัฐบาลที่ดำเนินงานผลิตไฟฟ้าส่งให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต(กฟผ.) เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ แล้วยังมีการดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งมีการสนับสนุนองค์กรหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และประชาสังคม ในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาเด็กและเยาวชนรวมถึงการส่งเสริมอาชีพชุมชน เป็นภารกิจของโรงไฟฟ้าที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ดังคำกล่าวที่ว่า “ องค์กรที่ดี ต้องมีมาตรฐาน มีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ” ที่โรงไฟฟ้ากัลฟ์ยึดมั่นมาโดยตลอด

** ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ สระบุรี / รายงาน