ธนารักษ์สระแก้ว นัดถกคณะอนุกรรมการเพื่อกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเอกชนมาลงทุน

Spread the love

นายนิพล อนุราช  ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว กล่าวว่า ด้วยกระทรวงการคลังมีนโยบายเร่งรัดการประเมินราคาที่ดินรายแปลงให้ครบ 32ล้านแปลง ทั่วประเทศเพื่อเป็นฐานในการประเมินภาษีและรองรับการบังใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในปีงบประมาณ 2561 กรมธนารักษ์ได้กำหนดให้สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว ได้ดำเนินการตามแผนงานปรับราคาประเมินที่ดินรายแปลง

เพื่อจัดทำฐานข้อมูลราคาประเมินที่ดินรายแปลง ตามโครงการจัดทำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา และอำเภอโคกสูง  เป้าหมายการดำเนินงาน จำนวน 78,687 แปลง เพื่อพิจารณากำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในพื้นที่ 4 อำเภอดังกล่าว ซึ่งในภาพรวมมีอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาประเมินที่ร้อยละ 12.52  เมื่อได้รับความเห็นชอบ เพื่อจะประกาศใช้สำหรับ รอบบัญชีปี 2559-2562 เพิ่มเติมในวันที่ 1 ม.ค.2562 ต่อไป

ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว กล่าวว่าเพิ่มเติมว่า ประชุมคณะอนุกรรมการฯในวันที่ 16 พ.ค.2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้ต้องการลงทุนตลอดจนพันธมิตรในการลงทุน ให้ภาคเอกชนทราบจัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ รวมทั้งประเภทอุตสาหกรรมและผู้สนใจลงทุนในแต่ละพื้นที่สามารถลงลึกได้เมื่อเทียบกับเอกชนแสดงความต้องการเข้ามาเอง และหลังจากนี้คณะอนุกรรมการจะนำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ไปทำเป็นแผนปฏิบัติการพ่วงกับแผนชักจูงการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ

** สมศักดิ์ สารการ รายงาน