” แม่ทัพภาค 3 เปิดบ้านทัพสามต้อนรับทหารใหม่ ด้วยความอบอุ่น ” ให้ภูมิใจที่ได้รับราชการเพื่อชาติ …เพื่อประชาชน

Spread the love

พลโท วิจักขฐ์  สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ รุ่นปีพุทธศักราช 2561 ผลัดที่ 1 ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พร้อมให้โอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561

ระหว่างวันที่ 1 – 3  พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา กองทัพบกได้รับชายไทย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นทหารกองประจำการ รุ่นปีพุทธศักราช 2561 ผลัดที่ 1 เข้ารับราชการ ณ หน่วยทหารทั่วประเทศ นั้น กองทัพบก จึงได้กำหนดให้ กองทัพภาค จัดพิธีต้อนรับทหารใหม่ขึ้น เพื่อให้เกียรติทหารใหม่ที่เข้ามารับราชการในกองประจำการ รวมถึงเพื่อให้ทหารใหม่ได้รู้จักผู้บังคับบัญชาและนายทหารชั้นผู้ใหญ่

กองทัพภาคที่ 3 จึงได้จัดพิธีต้อนรับทหารกองประจำการรุ่นปีพุทธศักราช 2561 ผลัดที่ 1 ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ขึ้น เพื่อแสดงการยกย่อง และเชิดชูเกียรติแก่ทหารใหม่ ที่เข้ามารับราชการเป็นทหารกองประจำการ และเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ มีโอกาสรับใช้ประเทศชาติ อีกทั้งเป็นการแนะนำให้ทหารใหม่ ได้รู้จักผู้บังคับบัญชา และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ของกองทัพภาคที่ 3 นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงออกถึงความมีไมตรีจิตของผู้บังคับบัญชา และทหารกองประจำการรุ่นพี่ ที่มีต่อทหารใหม่ รวมถึงเพื่อให้โอกาสทหารใหม่ ได้แสดงออกถึงความรู้สึก และเจตนารมณ์ที่ได้เข้ามารับราชการต่อผู้บังคับบัญชา และทหารกองประจำการรุ่นพี่ ตลอดจนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารใหม่อีกด้วย

ซึ่งทหารกองประจำการ รุ่นปีพุทธศักราช 2561 ผลัดที่ 1 ของหน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้เข้ามาประจำการในหน่วยต้นสังกัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นมา ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการฝึกหลักสูตรทหารใหม่ 10 สัปดาห์ โดยมีหน่วยฝึกทหารใหม่จำนวน 11 หน่วยฝึก มีทหารใหม่เข้ารับการฝึก จำนวน 1,342 นาย ได้แก่

  1. หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 จำนวน 192 นาย
  2. หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4 จำนวน 89 นาย
  3. หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จำนวน 107 นาย
  4. หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารช่างที่ 302 กรมทหารช่างที่ 3 จำนวน 130 นาย
  5. หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันเสนารักษ์ที่ 4 จำนวน 136 นาย
  6. หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารสื่อสารที่ 23 กองทัพภาคที่ 3 จำนวน 112 นาย
  7. หน่วยฝึกทหารใหม่ กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ซึ่งมีจำนวน 4 หน่วยฝึก รวมยอดทหารใหม่ จำนวน 420 นาย
  8. หน่วยฝึกทหารใหม่ มณฑลทหารบกที่ 39 จำนวน 156 นาย

ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ให้โอวาท และเน้นย้ำข้อพึงปฏิบัติ สำหรับทหารทุกนาย ดังนี้ ทหารจะต้องเทิดทูนและธำรงไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ รวมทั้งสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทหารจะต้องเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด ทหารจะต้องสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวกัน ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ แบบธรรมเนียมทหาร และกฎหมายบ้านเมือง ทหารจะต้องรัก และมีความภาคภูมิใจในเกียรติยศ และศักดิ์ศรีของความเป็นทหารอาชีพ และให้ทหารทุกนาย อดทน และตั้งใจรับการฝึก เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นรั้วของชาติ ที่มีคุณภาพต่อไป

สุดท้ายนี้ การรับราชการทหาร ถือว่าเป็นหน้าที่ตามกฎหมายอันสำคัญของชายไทยทุกคน ที่ได้เข้ามารับใช้ประเทศชาติ อีกทั้งทุกคนจะต้องเสียสละความสุข ความสบายส่วนตัว และต้องจากครอบครัวอันเป็นที่รัก    เพื่อเข้ามาอยู่ในกรอบระเบียบวินัยของทหาร ดังนั้น ทหารใหม่ทุกนาย ควรภาคภูมิใจในเกียรติยศที่ได้เข้ารับราชการทหาร เพราะเป็นการเสียสละที่ควรค่าแก่การยกย่องสรรเสริญอย่างยิ่ง

** วิวรรธน์ แพ่งสุภา รายงาน