สปสช.เขต.7 เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นประเด็น “พระสงฆ์กับความมั่นคงทางสุขภาพ” หวังให้พระสงฆ์เข้าถึงบริการสุขภาพถ้วนหน้า

Spread the love

** สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประเด็นพระสงฆ์กับความมั่นคงทางสุขภาพ หวังให้พระสงฆ์เข้าถึงบริการสุขภาพถ้วนหน้า **

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้และผู้รับบริการ ปี 2561 ประเด็นพระสงฆ์กับความมั่นคงทางสุขภาพ โดยมี พระเทพเมธี เจ้าคณะภาค 9 ประธานในพิธีเปิดการประชุม

โดยการประชุมครั้งนี้มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง คณะสงฆ์ภาค 9 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น เขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 7 (ร้อยแก่นสารสินธุ์),สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , สำนักงานเขตสุขภาพที่ 7 และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นประเด็นฯ พระสงฆ์กับความมั่นคงทางสุขภาพไปสู่การปฏิบัติต่อไป

ดร.ดุสิต ศรีโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2561 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ ประเด็นพระสงฆ์กับความมั่นคงทางสุขภาพ โดยเชื่อมโยงกับธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์ ที่ขับเคลื่อนโดยสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และการสร้างเสริมสุขภาพพระสงฆ์ผ่านโครงการวัดส่งเสริมสุขภาพ และการอบรมหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการขึ้นทะเบียนพระสงฆ์ ที่ดำเนินงานโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ทั้งนี้ การดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอนโยบายพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจากการรับฟังความคิดเห็นผู้ให้บริการและผู้รับบริการประจำปี 2561 สู่การปฏิบัติ จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้พระสงฆ์การเข้าถึงบริการสาธารณสุข และช่วยกันส่งเสริมบทบาทของพระสงฆ์กับการสร้างสุขภาวะตามพระธรรมวินัย ซึ่งข้อเสนอที่ทุกฝ่ายได้เสนอในครั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจะถูกนำไปพิจารณาเพื่อขับเคลื่อนต่อไป ส่วนข้อเสนอที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น สปสช. ก็จะส่งต่อข้อเสนอนั้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับข้อเสนอในการประชุมครั้งนี้ เช่น เสนอให้วัดเป็นผู้รายงานข้อมูลบัตรประชาชนของผู้ที่เข้ามาบวช และทำดำเนินการให้พระสงฆ์ที่เข้ามาบวชย้ายทะเบียนบ้านมาเป็นวัดที่บวช เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการสาธารณสุข ควรมีการทำคู่มือการดูแลพระสงฆ์อาพาธเพื่อให้การดูแลเป็นไปตามพระธรรมวินัย ให้กรมอนามัยร่วมกับ สปสช.เขต 7 ขอนแก่น จัดอบรมพระคิลานุปัฏฐาก (อสม.พระ) ให้ครบทุกวัด โดยอาจจะนำร่องก่อนในช่วงแรกให้ครบทั้ง ๗๗ อำเภอ ให้มีการส่งเสริมวัดต้นแบบในการสร้างสุขภาวะชุมชน ระดับอำเภอ ตำบล ชุมชนและสร้างเครือข่ายวัดต้นแบบ ในพื้นที่เขต 7 เป็นต้น
** ข้อมูลภาพข่าว พันโท พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่าย นสพ. วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสาน