โรงเรียนบ้านห้วยสาร น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา จัดกิจกรรมเรียนรู้เกษตรพอเพียง “ปลูกเอง กินเอง”

Spread the love

ที่โรงเรียนบ้านห้วยสาร  สพป.กระบี่ “ นางชดช้อย  นวลกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดเผยว่า  โรงเรียนบ้านห้วยสาร  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน มาใช้ในสถานศึกษาด้วยการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้เกษตรพอเพียง “ปลูกเอง กินเอง”  สอนให้นักเรียนปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ  ใช้ประกอบอาหาร และรับประทาน ส่วนที่เหลือนำไปจำหน่ายในชุมชนเป็นรายได้เสริมระหว่างเรียน  อีกทางหนึ่งด้วย

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเห็นความสำคัญและมีความเข้าใจและน้อมนำปรัชญาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต  สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ในเรื่องของการนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

** ข้อมูลภาพข่าว/ ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน