ขอนแก่น รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ ๔๔

Spread the love

เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น.วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น “  พลตรี กาจบดินทร์ ยิ่งดอน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนรักษ์น้ำ รุ่นที่ ๔๔ จังหวัดขอนแก่น

โดยกรมเจ้าท่าร่วมกับโรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความหวงแหนทรัพยากรน้ำ  และอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยของการสัญจรทางน้ำ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดต่อยังครอบครัวและชุมชนของตน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคมต่อไป มีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะครูอาจารย์ เยาวชน แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

** ข้อมูลภาพข่าว / ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่  9