สระบุรี  เปิดตัวโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร ภายใต้ชื่องาน Herbal City Forum  “สระบุรีเมืองสมุนไพร ภูมิพรรณไพร 4.0”

Spread the love

วันที่ 28 ก.พ.61 เวลา 13.30น. ที่ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรีจังหวัดสระบุรีจัดงาน  Herbal City Forum  “สระบุรีเมืองสมุนไพร ภูมิพรรณไพร 4.0” ตามโครงการพัฒนาเมืองสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน  พร้อมด้วย นายแพทย์นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี  หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสระบุรี ภาคเอกชนและร้านค้า ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ของจังหวัดสระบุรี รวม 23 องค์กร ที่ให้เกียรติมาร่วมลงนามพันธะสัญญาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน  พร้อมเผยแพร่วิชาการเมืองสมุนไพรพร้อมจำหน่ายสินค้าสมุนไพร จากเครือข่ายสมุนไพรรวมทั้งการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

ทั้งนี้มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย คือ เป็นการกำหนดนโยบายชัดเจนในการส่งเสริมให้สมุนไพรไทยมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ ความยั่งยืนของเศรษฐกิจ ประกอบด้วย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแผนงาน ที่ส่วนราชการจะร่วมกันขับเคลื่อนอย่างเป็นเอกภาพตามแนวทางประชารัฐต่อไป ประกอบกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 ไทยเป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ นั่นคือสมุนไพรเป็นภูมิปัญญา หรือทรัพยากรเชิงพันธุกรรม และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่จะนำมาใช้ประโยชน์

นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวถึงรูปแบบการจัดงานครั้งนี้ว่า “ภายในงานได้มีการจัดแสดงนิทรรศการวิชิการ ความเป็นมาเมืองสมุนไพร จากต้นทาง (แหล่งปลูกสมุนไพร เกษตรกร และทรัพยากรทางธรรมชาติ) กลางทาง (โรงผลิตยาสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน GMP) และนำไปสู่ปลายทาง (สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน outlet) และประวัติศาสตร์  ภูมิปัญญา ความหลากหลายสมุนไพรในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ เส้นทางการเกิดเมืองสมุนไพรจังหวัดสระบุรี โดยตรง จึงถือเป็นความร่วมมืออย่างดียิ่งของทางภาครัฐและภาคเอกชน ในการร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการขยายต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เมืองสมุนไพรของจังหวัดสระบุรีให้เกิดความยั่งยืนสืบต่อไป”

นอกจากนี้ นายแพทย์นพพร พงศ์ปลื้มปิติชัย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดงาน Herbal City Forum  “สระบุรีเมืองสมุนไพร ภูมิพรรณไพร 4.0” ในครั้งนี้ นอกจากจะสร้างรายได้ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสมุนไพรแล้วยังเป็นการสร้างมาตรฐาน และการเข้าถึงศาสตร์การแพทย์แผนไทย และสมุนไพรมากขึ้นด้วย   โดยครั้งนี้ มีกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ OTOP สินค้าจากสมาชิกกลุ่มแกนนำสมุนไพร จังหวัดสระบุรี สินค้าจากบริษัทประชารัฐรักสามัคคี สระบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมจากโรงพยาบาลในจังหวัดสระบุรี จำนวน 20 บูธ และกิจกรรมประชุมวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร  ซึ่งเป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มแกนนำสมุนไพรจังหวัดสระบุรี บริษัทประชารัฐรักสามัคคี สระบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์  พุแค สระบุรี  บริษัทหมอเส็ง จำกัด สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ และห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรี ให้ใช้สถานที่จัดงานในครั้งนี้  ซึ่งถือได้ว่าเป็นก้าวที่สำคัญในการทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการร่วมกันพัฒนาเมืองสมุนไพร จังหวัดสระบุรี ให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน”

สำหรับงาน Herbal City Forum  “สระบุรีเมืองสมุนไพร ภูมิพรรณไพร 4.0” ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 – 2 มีนาคม 2561 เวลา 10.00-20.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสระบุรี  โดยผู้สนใจสามารถมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้ อาทิ การบรรยายทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย , นิทรรศการความรู้เรื่องสมุนไพร , การสอนและสาธิตการรักษาแบบแพทย์แผนไทย ,การแสดงมินิคอนเสิร์ต จากศิลปินชื่อดัง ตลอดจนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และเวชสำอางที่ทำจากพืชสมุนไพร ของจังหวัดสระบุรี

** ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี