ขอนแก่น รองผู้ว่าฯ สายทหาร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑

Spread the love

เมื่อวันอังคารที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น พลตรี กาจบดินทร์  ยิ่งดอน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตร และสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๑ จังหวัดขอนแก่น

เพื่อกำหนดแนวทางเตรียมการขับเคลื่อนตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กับการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สอดคล้องกัน โดยมี นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมฯ มีคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

** ข้อมูลภาพข่าว / ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่  9