กระบี่  โรงเรียนอนุบาลกระบี่ เลือกตั้งประธานนักเรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย

Spread the love

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่ อำเภอเมืองกระบี่  นักเรียนโรงเรียนอนุบาลกระบี่  ทุกระดับชั้นเข้าร่วมการใช้สิทธิในการเลือกตั้งประธานนักเรียนของโรงเรียน  เพื่อปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้รู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย  และให้มีสภานักเรียนดำเนินกิจกรรมของโรงเรียน  โดยผู้สมัครประธานนักเรียนเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 คน ประกอบด้วย เบอร์ 1 เด็กหญิงปณาลี  ชิตาพงศ์  เบอร์ 2 เด็กหญิงณัชชา  ชุมจันทร์  เบอร์ 3 เด็กหญิงณัชชานันท์  แก้วทอง  เบอร์ 4 เด็กหญิงกนกวรรณ  ดำคล้ำ  และเบอร์ 5 เด็กหญิงจิรัชญา  ฉากจินดา  มีจำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน  1,317 คน ผู้มาเลือกตั้ง จำนวน 1,273 คน คิดเป็นร้อยละ 96.66  บัตรดี จำนวน 1,221 ฉบับ  บัตรเสีย จำนวน 52  ฉบับ  ผลการเลือกตั้ง เด็กหญิงจิรัชญา  ฉากจินดา  เบอร์ 5 ชนะการเลือกตั้งด้วยผลคะแนน 326 คะแนน ได้เป็นประธานนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลกระบี่

นายสุเทพ  เปียกบุตร  กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีวิทยากรจาก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดกระบี่ (กกต.) มาให้ความรู้ และนำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเลคทรอนิคส์ มาใช้ในการเลือกตั้ง เพื่อพัฒนานักเรียนให้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน จะช่วยให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับสังคมสร้างสรรค์  นักเรียนทุกคนได้รับการปลูกฝังทัศนคติ ค่านิยมความเป็นประชาธิปไตยสอดคล้องกับนโยบายค่านิยมของคนไทย 12 ประการ  และสามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมภายใต้ระเบียบ กฎ กติกาของสังคม

 

** ข้อมูลภาพข่าว/ ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน