ประจวบคีรีขันธ์  ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ฝึกเข้ม อส 720 นาย ปฏิบัติการกู้ภัยชายแดนใต้ 

Spread the love

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายเจษฎา วัฒนานุรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ ว่าที่พันตรี อภิญญา ศักดินันท์ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม นำคณะวิทยากร จำนวน 18 คน พร้อมยานพาหนะและอุปกรณ์ รถกู้ภัยขนาดใหญ่จำนวน 1 คัน รถดับเพลิงชนิดหอน้ำพร้อมบันไดสูง 37 เมตร 1 คัน รถดับเพลิงชนิดควบคุมระยะไกลจำนวน 1 คัน รถดับเพลิงโฟมเคมี 1 คัน รถยนต์กู้ภัยขนาดเล็ก 1 คัน เพื่อทำการ ฝึกภาคปฏิบัติในการ ใช้อุปกรณ์กู้ภัย การ ป้องกันและระงับอัคคีภัย และการใช้ วัสดุอุปกรณ์ประจำรถกู้ภัยขนาดใหญ่ ให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 720 คน ซึ่งอยู่ระหว่างฝึกศึกษาที่โรงเรียนการกำลังสำรอง ค่ายธนะรัชต์อําเภอปราณบุรี โดยมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ และแยกสถานีการฝึกเป็น 3 สถานี

สำหรับคณะวิทยากร ประกอบด้วย  1 ทีมงานจาก สำนักงาน ปภ.ประจวบคีรีขันธ์ นำโดยนายอุทัย ขันทอง  ทำการฝึกการใช้สายดับเพลิงและหัวฉีดดับเพลิง การใช้ท่าสัญญาณ 2.ทีมงาน จากส่วนป้องกันและปฏิบัติการ ศูนย์ ปภ.เขต 4 โดยมี นายประสิทธิ์ พราหมณ์ชื่น และ นายสุทธินันท์ โบว์สุวรรณ ทำการฝึกในเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย การดับเพลิงที่เกิดจากแก๊สหุงต้มและการใช้ถังเคมีดับเพลิง   และ 3.ทีมงานจากส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย  ศูนย์ ปภ.เขต 4 นำโดยนายทองอ่อน นามผักแว่นและ  ERT ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติ ทำการสาธิตการใช้อุปกรณ์รถดับเพลิง ชนิดควบคุมระยะไกล และรถดับเพลิงชนิดหอน้ำ พร้อมบันไดสูง 37 เมตร และรถกู้ภัย ขนาดใหญ่

ซึ่งผลการปฏิบัติการฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้ารับการฝึกมีความตั้งใจในการฝึกศึกษาเป็นอย่างดี เชื่อว่าจะสามารถช่วยเหลือในยามฉุกเฉินปฏิบัติการกู้ภัยชายแดนใต้ได้เป็นอย่างดี

** ข้อมูลภาพข่าว / เอกภพ วงษ์ประเสริฐ รายงาน