เพชรบุรี : อบต.หนองชุมพลเหนือ จัดโครงการการผู้สูงอายุ อิ่มใจร่างกายแข็งแรง

Spread the love

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ศาลา 5 รอบ ศาลาประจำหมู่บ้านหนองกะพ้อ ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี นายบุญเลิศ ยอดแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงอายุอิ่มใจร่างกาย แข็งแรง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  มีผู้สูงอายุในหมู่บ้าน จำนวนกว่า 60 ราย เข้าร่วมในโครงการ

สำหรับโครงการผู้สูงอายุ อิ่มใจร่างกายแข็งแรง จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สูงอายุในตำบลหนองชุมพลเหนือ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
มีสุขภาพร่างกายจิตใจแข็งแรงพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคต เนื่ิองจากผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ชีวิตที่มาก อีกทั้งยังเป็นผู้ที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมมากมาย ผู้สูงอายุเป็นเสมือนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในบ้าน การที่ผู้สูงอายุมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ จะส่งผลทำให้ภาวะสุภาพจิตใจของคนในครอบครัวดีด้วย

ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รพ.สต. มาตรวจสุขภาพให้กับผู้สูงวัย และ ยังมีบริการตัดผมฟรีให้กับผู้สูงวัย อีกทั้งมีแพทย์ประจำตำบลมาแนะนำการออกกำลังกาย และตอบคำถามจากผู้สูงวัย ที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้อีกด้วย
** ข้อมูลภาพข่าว ศิริชัย จับใจ / รายงาน