นครนายก – เกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ให้ผู้ซื้อ – ผู้ขาย ตระหนักถึงความปลอดของสินค้า

Spread the love

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายอธิวัฒน์  พงษ์ อ้อ  เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก  นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก นำทีมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมพิเศษแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนครนายก  ประกอบด้วยผู้แทนจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  ตำรวจภูธรจังหวัด   เกษตรจังหวัด  ประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปทุมธานี ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี ด่านกักกันสัตว์นครนายก

ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตร ได้แก่ สินค้า   ปศุสัตว์  สินค้าประมง ณ ตลาดเทศบาลเกาะหวาย  ตลาดสดเทศบาลเมืองนครนายก  เพื่อรณรงค์ให้ผู้ซื้อและผู้ขายตระหนักถึงความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร  เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค

โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน  ซึ่งคาดว่าจะมีการซื้อขายสินค้าเกษตรและอาหารอย่างคึกคัก โดยคณะทำงานฯ จะดำเนินการ ตรวจสอบใบอนุญาตการค้าซากสัตว์  พร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์  เนื้อสุกร เนื้อไก่ และเนื้อโค  ส่งตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์หารสารเร่งเนื้อแดง ยาปฏิชีวนะตกค้าง ส่วนสินค้าพืชผัก อาหารทะเล สัตว์น้ำจืด จะเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบหาสารตกค้าง ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ผู้ซื้อและขายตระหนักถึงสำคัญถึงสินค้าปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ต่อไป..

** ข้อมูลภาพข่าว / อำพล เทียนงาม  นครนายก รายงาน