สระบุรี  หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจตลาดสดสร้างความมั่นใจผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน

Spread the love

วันที่13 ก.พ.61เวลา 09.00 น. ที่บริเวณตลาดวงษ์ทอง อ.เมือง จ.สระบุรี นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นำหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ออกตรวจตลาดสดร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นใจและคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยได้ทำการตรวจสอบความสะอาด ของร้านค้าและแผงขายต่างๆ พร้อมทั้งทำการสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารทั้งอาหารสด และอาหารปรุงสุก

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บูรณาการตรวจตลาดร่วมกันในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยทางหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสระบุรี ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี และสำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี ได้ร่วมกันดำเนินการตรวจตลาดสด

โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการตรวจสอบใบอนุญาตค้าซากสัตว์  ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการเพื่อให้การดำเนินการถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจประเมินสุขอนามัยสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ อาหารทะเล สุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ส่งวิเคราะห์สารตกค้าง และเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค และประชาสัมพันธ์โครงการ เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) และทางด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรดำเนินการเก็บตัวอย่างสินค้า พืช  ผัก ผลไม้ เพื่อตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและการปนเปื้อนจุลินทรีย์ ส่วนสำนักงานประมง ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างวิเคราะห์สารตกค้างในอาหาร รวมทั้งการตรวจสอบราคาของสินค้าว่ามีการการติดป้ายแสดงราคาที่ชัดเจนหรือไม่

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวว่า  การออกตรวจตลาดสดในครั้งนี้เป็นการบูรณาการตรวจตลาดสด ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยมั่นใจแก่ผู้บริโภคและเป็นการยกระดับคุณภาพของสินค้า เพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้บริโภคอาหาร และพืชผักต่างๆ ที่มีคุณภาพ สะอาดปลอดภัย จากสารตกค้าง  ซึ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ ประชาชนจะมีการจับจ่ายซื้อสินค้าจำนวนมากไปบริโภค  ก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชน ซื้อสินค้าที่มีความปลอดภัย

** ข้อมูลภาพข่าว / ชาญวิทย์ คำนวณวุฒิ รายงาน