ขอนแก่น รอง ผอ.รมน.เป็นประธานเปิดและปิด โครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ประจำปี ๒๕๖๑

Spread the love

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๖ กองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดขอนแก่น  “ พลตรี กาจบดินทร์ ยิ่งดอน  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรมพร้อมมอบใบประกาศแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม โครงการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร ประจำปี ๒๕๖๑

สำหรับโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชน นักศึกษา และประชาชน ในการอนุรักษ์และแก้ไขปัญหาร่วมกันเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร โดยเข้าใจพื้นฐานการบรรเทาป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การประชาสัมพันธ์ชักชวนเยาวชนรุ่นต่อๆ ไปในการดูแลปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหารต่อไป การอบรมในครั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน ๑๓๐ คน

** ข้อมูลภาพข่าว / ศูนย์ประชาสัมพันธ์ สำนักปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดที่  9