สระแก้ว-รองผู้ว่าฯเปิดการสัมมนาสื่อมวล ” จังหวัดสระแก้วเพื่อประสิทธิภาพในด้านสื่อสารมวลชนแชร์ข่าวนี้

สระแก้ว-รองผู้ว่าฯเปิดการสัมมนาสื่อมวล ” จังหวัดสระแก้วเพื่อประสิทธิภาพในด้านสื่อสารมวลชน
*****เมื่อเวลา 09.30 น.ของวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการสัมมนาศักยภาพสื่อบุคคลเพื่อการพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2464 ตามโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุกส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและของดี ผ่านสื่อบุคคล ณ ร้านอาหาร ” เย็นเล่า เช้ากาแฟ ” ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว
*****โดย นายศรีเมือง จันตะศรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า การจัดโครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดผ่านสื่อโทรทัศน์/วิทยุ/สิ่งพิมพ์/สื่อบุคคลและสื่อโชเชี่ยลมีเดีย เพื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาจังหวัด จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และครั้งที่ 2 ” สื่อสัญจร ” ศึกษาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในการขับเคลื่อนก้าวหน้าต่อไป
*****นายธีระชัย ลิ้มประสิทธิศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้สื่อบุคคลได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง การรับ-ส่งต่อข้อมูลข่าวสาร นำข้อมูลที่ถูกต้องไปเผยแพร่ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลโดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน กลุ่มอาสาสมัครประชาสัมพันธ์.อป.มช) เครือข่ายอินทร์น้อย และผู้จัดรายการสถานีวิทยุท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ” เมืองเกษตรอินทรีย์ ถิ่นดีท่องเที่ยวธรรมชาติและอารยธรรมโบราณ สร้างการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ” เป็นแหล่งลิตสินค้าเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ พัฒนาการท่องเที่ยวให้มคุณภาพ ปลอดภัย อำนวยความสะดวกและสร้างรายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจการค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ให้เป็นศูนย์กลางของสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีเมืองสระแก้ว การประการชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสิทธิผล ทันต่อเหตุการณ์ และบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันต้องการตื่นตัว พัฒนาข้อมูลข่าวสารให้รวดเร็วและการพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างมูลค่าเพิ่ม ให้สินค้าและบริการ ช่วยขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลลงสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สร้างชุมชนให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
*****ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจในเทคนิคการใช้โชเชี่ยลเพื่อข่าวสาร ” ชัวร์ก่อนแชร์ ” เพื่อส่งเสริมพัฒนาประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้วต่อไป โดยมีวิทยากรหลักจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 7 จังหวัดจันทบุรี
***ภาพ/ข่าว โดย ภัทรพล มานะสร้าง/ธีระ อำพันสง่าวงค์ อู้อี้/วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ/จัด กุ่มประสิทธิ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสระแก้ว/บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน