ลพบุรี-อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนดูงาน กระบวนการแก้จน (คลิป)**กฤษณ์ สนใจ รายงาน **แชร์ข่าวนี้

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนำคณะลงพื้นที่ศึกษาดูงาน “กระบวนการแก้จนคนท่ามะนาว โดยได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโคกหนองนามาปรับใช้ในพื้นที่แบบการเกษตรแบบยังยืน

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน “กระบวนการแก้จนคนท่ามะนาว” ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยมีนายวสันต์ ดรชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว และคณะร่วมให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการแก้จนอย่างยั่งยืน

ในการนี้ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้นำคณะ เยี่ยมชมกิจกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลท่ามะนาว พร้อมกับพบปะประชาชนและเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจเกษตรปลอดภัย ผู้ประกอบการ OTOP  ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ “ตลาดผ้าขาวม้า” นิทรรศการการเผาถ่านไบโอชาร์ สินค้าจากชุมชน จากนั้นศึกษาดูงานกลุ่มปลูกผักแปลงใหญ่ โรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Farm) พาราโบล่าโดม จากนั้นได้ร่วมหว่านข้าวในแปลงนา ปล่อยปลาลงในหนอง ณ บริเวณพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคกหนองนาโมเดล ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชัยบาดาลร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะนาว เพื่อเป็นการปรับปรุงพื้นที่และให้เป็นแหล่งเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลตำบลท่ามะนาว “กระบวนการแก้จนคนท่ามะนาว” ซึ่งได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในพื้นที่แบบการเกษตรแบบยังยืน

//////////////////////////////////////

กฤษณ์ สนใจ รายงาน