จ.นครนายก : กรมการพัฒนาชุมชน จัดอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา โมเดลให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพะเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

แชร์ข่าวนี้

จ.นครนายก : กรมการพัฒนาชุมชน จัดอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบโคก หนอง นา โมเดลให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพะเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 29 พฤศจิกายน 2563

ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาขุมชนนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายสิทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพะเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ ทั้ง 73 จังหวัด ได้เรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ในระดับตำบลและระดับครัวเรือน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน ผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร แรงงานและบัณฑิตจบใหม่ โดยใช้เวลาในการฝึกอบรมจำนวน 5 วัน ในรูปแบบการบรรยาย การแบ่งกลุ่มอภิปราย การฝึกปฏิบัติฐานการเรียนรู้ ถอดบทเรียนผ่านสื่อ การฝึกกระบวนการครูประจำฐานเรียนรู้ ครูพาทำ จิตอาสาพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ โดยคาดหวังว่า กลุ่มเป้าหมายสามารถเป็นแกนนำขับเคลื่อนโครงการฯไปสู่การปฏิบัติได้อย่างยั่งยืน
นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน v