ชมรมวัวลานประจวบเร่งจังหวัดอนุญาตแข่งขันวัวลาน **เจริญ อาจประดิษฐ์ รายงาน**

แชร์ข่าวนี้

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นายชาตรี  จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นตัวแทนของผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ ในการรับกลุ่มชมรมวัวลานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ที่มาติดตามเรื่องราวการขออนุญาตผ่อนผันให้ซ้อมกีฬาวัวลานในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยสืบเนื่องจากวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 มีกลุ่มมวลชนประมาณ 70 คนนำโดยนายถนัด อินดี และนายสรชิต อาจสัญจร ตัวแทนของประชาชนผู้มีอาชีพเลี้ยงวัวและจำหน่าย ได้ยื่นหนังสือร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่ามีความประสงค์จะขออนุญาตให้มีการซ้อมและการเล่นการพนันการแข่งขันวัวลานในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จำนวนประมาณ 30 พื้นที่

โดยจะดำเนินการในรูปแบบของสมาคมวัวลานจังหวัดประจวบฯและยืนยันจะปฏิบัติตามข้อห้าม 1.ตรวจตรามิให้มีการนำอาวุธสงครามและอาวุธทุกชนิดเข้ามาในเขตพื้นที่การแข่งขัน 2.ควบคุมและตรวจตรามิให้มีการใช้หรือค้ายาเสพติด  3.ควบคุมและตรวจตรามีให้เยาวชนอายุไม่ถึง 18 ปีเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขัน 4. ควบคุมและตรวจตรามีให้มีการชุมนุมทางการเมืองโดยเด็ดขาด

โดย นายชาตรี ได้ให้ที่ทำการปกครองจังหวัดอธิบายถึงข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ แก่กลุ่มชมรมวัวลานให้ทราบ กลุ่มชนรมวัวลานขอให้จังหวัดผ่อนผันให้สามารถซ้อมวัวลานได้ และขอให้ปฎิบัติเช่นเดียวกับจังหวัดเพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ที่อนุญาตให้ซ้อมวัวลาน เล่นวัวลานได้ พร้อมยืนยันว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ ได้แก่ พ.ร.บ.การพนัน/ การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์พาหนะ  หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และมาตรการป้องกัน Covid 19 อย่างเคร่งครัด

รอง ผวจ.แจ้งว่า ไม่สามารถผ่อนผันให้มีการเล่นหรือการซ้อมวัวลานได้ แต่รับจะเสนอเรื่องคำร้องขอนี้ให้ที่ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พิจารณาต่อไป  ซึ่งทางกลุ่มชมรมวัวลานที่มาติดตามเรื่องมีความพึงพอใจในระดับหนึ่ง และแยกย้ายกันกลับบ้าน

/////////////////////////////////////////////////////