สระแก้ว-กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์เปิดอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่2

แชร์ข่าวนี้

สระแก้ว-กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์เปิดอบรมหลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่2
*****วันนี้ ณ สโมสรนายทหาร กรมทหาราบที่ 12 รักษณาพระองค์ พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผบ.ร.12 รอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร” เกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 2″ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเกษตรกรใน จ.สระแก้ว กำลังพล และนักศึกษา เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้จากวิทยากร ตามฐานการเรียนรู้ต่างๆ นำไปขยายผล ต่อยอดให้กับชุมชน ต่อไป ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชปณิธาน ร.12 รอ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การฝึกอบรม หลักสูตรกลางการปรับแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายทหารเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้
*****พ.อ.เสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผบ.ร.12 รอ. กล่าวว่า เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และเข้าใจถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและทำการเกษตร เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สร้างจิตสำนึกแห่งความพอเพียงในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านวัตถุ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม รวมถึงการปรับวิธีคิด ปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตรตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้สามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าตามแนวทางการบูรณาการและส่งเสริมของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการขับเคลื่อน 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้มีการปรับแนวคิดการสร้างแรงจูงใจกับเกษตรกรในการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ถูกต้องเหมาะสม และสามารถนำไปประยุกต์เพื่อทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในแต่ละขั้นได้ เพื่อให้เกษตรกรเกิดความมุ่งมั่นและตั้งใจสามารถพัฒนาตนเองได้ ตามแนวทางส่งเสริมและ สนับสนุนการขับเคลื่อนของ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวงต่อไป
***ภาพ/ข้อมูล กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์/ข่าว สมศักดิ์ สารการ /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน